ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಅನಿಂ ಅಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆಂವ್ಚಿ
(ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಚಿ ಕಲಂ 82-86)


ಮಾ. ಬಾಪ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ,
                        ಯಾಜಕ್ ಅನಿ ವಕೀಲ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್)

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:
ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೋಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಾನುನಾಚಾ ಮುಳಾಂತ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಜರ್ ಕೊಡ್ತ್ ಸಮನ್ಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಸಮನ್ಸಾಕ್ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾ ತರ್ ತಾಚೆರ್ ವಾರಂಟ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ ವಾ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಅರೋಪ್ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ತರ್ ಪಯ್ಲಾ ಸುವಾತೆರಚ್ಚ್ ತಾಚೆರ್ ವಾರಂಟ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ವಾರಂಟ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ ತೊ ಅರೋಪಿ ಕೊಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಚುಕೊನ್ ಘೆತಾ ತರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಮುಖ್ಲೆ ಹಂತ್ ಹೆ ಪರಿ ಅಸಾತ್:

೧.    ತ್ಯಾ ಅರೋಪಿಚೆ ನಾಂವ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ (ಕಲಂ 82); ವಾ

೨.    ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಅಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ (ಕಬ್ಜೆಂತ್) ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ (ಕಲಂ 83).

 ಕೊಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಅರೋಪಿಚೆ ನಾಂವ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ (ಕಲಂ 82):
    ಸಾದಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೋಪಿ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಅಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕೊಡ್ತ್ ಸಾಮನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮನ್ಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನ್  ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾ. ಜರ್ ತೆಂ ಸಮನ್ಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಅರೋಪಿ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಅಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್ ವಾ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತೊ/ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾಸ್ತಾ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾ ತರ್, ಕೊಡ್ತ್ ವಾರಂಟ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾ.

    ವಾರಂಟ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತೊ/ತಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ತಾಕಾ ಗುಮಾನ್ ದಿನಾಸ್ತಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಚುಕ್ತಾ ವ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ರಾವ್ತಾ ತರ್ ಕೊಡ್ತ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ವಿಧಾನಾಂತ್ಲಿಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಎಕ್ ವಾ ದೋನಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ವಾಪಾರ್ತಾ.

ಚುಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್:
ಸಾದಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಚುಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ವ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯೆರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಭಾರ್ ದೀಸ್ ವಾ ಸಭಾರ್ ತೇಂಪ್ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಸಮನ್ಸ್ ವಾ ವಾರಂಟ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಅನಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚಾಕ್ ಚುಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಪರ್ಗಟ್ಣಿಂ:
ಪರ್ಗಟ್ಣಿಂ ಅಶೆಂ ಕರ‍್ಯೇತಾ-
ಅ) ಅರೋಪಿ ಸಾದಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವಾ ಪಟ್ಟಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಯೆತ್;

ಆ) ಅರೋಪಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವೊಣೊದಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚಾ/ ಪಟ್ಟಣಾಚಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಂಟಂವ್ಚೆಂ;

ಇ) ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಂಟಂವ್ಚೆ.

    ಜರ್ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚಿ ಎಕ್ ಪ್ರತಿ ಅರೋಪಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಲೇಟ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅದೇಶ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

 ಹಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 30 ದೀಸಾಂ ಭಿತರ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅನಿಂ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಅರೋಪಿನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್.

ಹ್ಯಾ ಕಲಮಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಅಂಶ್ ಕಾನುನಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಪಾಲನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕ್ಯೇದ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾರಂಟ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯೇದ್ ಕರ್ಚೆ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾ ತರ್ ತೊ/ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚುಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ/ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೋಡ್ತ್ ಕಾನುನಿ ದಿಷ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಅರೋಪಿ ಚುಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದ್ರಡ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಕ್ಯೇದ್ ಕರ್ಚೊ ಅದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ತನ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಅರೋಪಿಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತಿ ತೊ/ತಿ ಚುಕೊನ್/ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದ್ರಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಾನುನ್.

ಕ್ಯೇದ್ ಕರ್ಚೊ ಅದೇಶ್ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕರ್ನ್, ಕೊಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಅರೋಪಿಚಿ ಅಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ (ಕಬ್ಜೆಂತ್) ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ (ಕಲಂ 83):

ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರೀಯ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಕಲಂ 83 ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಜರ್ ಎಕ್ ಅರೋಪಿಕ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನುನಾಚ್ಯಾ ದೀಷ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್/ಚುಕೊನ್ ರಾವ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಅಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್/ಅರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಅನಿಂ ಹೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೊ.

    ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಮಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಹೊ ಅದೇಶ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಕರ‍್ಯೇತಾ. ಪುಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊ ಅದೇಶ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ.

ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ (ಕಬ್ಜೆಂತ್) ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್/ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ (84):
    ಕೋಡ್ತಿನ್ ಜರ್ ಎಕಾ ಅರೋಪಿಚಿ ಅಸ್ತ್ (ಸ್ಥಿರಾಸ್ತ್ ವಾ ಚರಾಸ್ತ್) ತಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ೬ ಮಹಿನ್ಯಾ ಬಿತರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಣಿಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಂತ್ ವಾಂಟೊ ಅಸಾ ವಾ ತ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ವಿರೋದ್ಪಣ್ ತನ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಅಸ್ತ್ ವಾ ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾನುನಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ‍್ಯೇತ್.

ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ (ಕಲಂ 85)
    ಜರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೊ ಅರೋಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಕೋಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಕೋಡ್ತ್ ತಾಚಿ ಅಸ್ತ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾ. ಅರೋಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಕೋಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ತಿ ಅಸ್ತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಅಧಿನ್ ಜಾತಾ ಅನಿ ತಿ ಅಸ್ತ್ 6 ಮಹಿನೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಿ ಅಸ್ತ್ ಸರ್ಕಾರ್/ಕೊಡ್ತ್ ವಿಕುಂಕ್ ವಚನಾ. ಜರ್ ಎಕ್ ಅರೋಪಿ ಅಸ್ತ್ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ (ಕಬ್ಜೆಂತ್) ಕಾಣ್ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ 2 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ/ ಹಾಜರ್ ಕರ್ತಾತ್  ಅನಿಂ ತಾಚಾ ಕೇಜಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾತಲ್ಲಿ ವಾ ಚುಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಪಾಡ್ ಇರಾದೊ ನಾತಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ಖರ್ಚಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚಿ ಅಸ್ತ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators