1.    ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಕನ್ವರ್ಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಾಗೊ ಕ್ರಷಿದಾಯಕ್ ಜಾಗೊ. ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಅಮಿಂ ಅಸ್ಚೊ /ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಅರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಷಿ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಅವ್ಕಾಸ್. ಜರ್ ಕೊಣಾಕೀ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕ್ರಷೆ ಭಾಯ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಘರ್ ಭಾಂದುಂಕ್, ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಉಪೆÇ್ಯೀಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ತೊ ಜಾಗೊ ಕ್ರಷೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಕನ್ವರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಕ್ರಷೆಚೊ ಜಾಗೊ ಕ್ರಷೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ಚಿ.


2.    ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಕನ್ವರ್ಶನಾಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮೆಳಾಜಾಯ್?
ಕರ್ನಾಟಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫೆÇೀರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ 1976 ಮುಳಾಂತ್  ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನಾ ದ್ವಾರಿ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ತರ್ ಕನ್ವರ್ಶನಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಇತರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಟ್ಟಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತಹಸಿಲ್ದಾರಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಪಾವ್ತಾ.

3.    ಕಶೆಂ ಅಪ್ಲೀಕೇಶನ್ ಘಾಲ್ಚೆ?
ಡಿಕ್ಲೆರೇಶನ್ ಜಾಗೊ ತರ್ ಫೆÇರ್ಮ್ ನಂ. 1 ಅನಿ ಪಟ್ಟಾ ಜಾಗೊ ತರ್ ಫೆÇೀರ್ಮ್ ನಂ. 21ಎ. ಹಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂ ತಹಸಿಲ್ದಾರಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

4.    ಅಪ್ಲೀಕೇಶನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಸಲಿ ದಸ್ತಾವೇಜಾ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್?

ಅ) ಡಿಕ್ಲೇರೇಶನ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಕನ್ವರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್-
•    ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ- 3 ಪ್ರತಿಯೊ
•    ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ನಕ್ಷೆ- 3 ಪ್ರತಿಯೊ
•    ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಾಚೆ ಅದೇಶ್ ಪತ್ರ್
•    ಫೆÇರ್ಮ್ ನಂ. 10 ಚಿ ಪ್ರತಿ
•    ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲೊಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ಟೌನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಥಾವ್ನ್  ತಾಚ್ಯಾ ಅಬಿಪ್ರಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಝೊನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್
•    ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಅಸ್ಚೆ ದಾಖ್ಲೊ
•    ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ದೆವೆಂ ಬಾಕಿ ನಾ (ನೊ ಡ್ಯು) ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್
•    ಎಮ್ ಅರ್ ಪ್ರತಿ

ಆ) ಪಟ್ಟಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಕನ್ವರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆ ತರ್-
•    ಜಾಗೊ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಅನಿ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ
•    ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ- 3 ಪ್ರತಿಯೊ
•    ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ನಕ್ಷೆ- 3 ಪ್ರತಿಯೊ
•    ದೆವೆಂ ಬಾಕಿ ನಾ (ನೊ ಡ್ಯು)ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ – ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್
•    ಎಮ್ ಅರ್ ಪ್ರತಿ

ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಹೆರ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿ ದಸ್ತಾವೇಜಾ, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸಿ ಅರ್ ಝಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್.

5.    ಕನ್ವರ್ಶನಾಚಿ ರೀತ್ ಕಶಿ?
ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಕನ್ವರ್ಶನಾಚಿ ರೀತ್ ಅಶಿ ಅಸಾ- ತಹಸಿಲ್ದಾರಾ ಸಮೊರ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಮನವಿ) ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಹಸಿಲ್ದಾರ್/ರೆವೆನ್ಯು ಅಧಿಕಾರಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಭೇಟ್ ಕರ್ನ್, ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪರೀಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್, ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ದಸ್ತಾವೇಜಾಚಿಂ ಮುಳಾವಿಂ (ಒರಿಜಿನಲ್)  ಅನಿ ಹೆರ್ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷ ಕರ್ನ್, ಸಾರ್ಕಿ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದ್ರಡ್ ಕರ್ತಾ. ಪಟ್ಟಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತಹಸಿಲ್ದಾರ್ ಕನ್ವರ್ಶನಾಚೊ ಅದೇಶ್ ದಿತಾ ಅನಿ ಡಿಕ್ಲೇರೇಶನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಚಾ ದಪ್ತರಾಕ್ ದಸ್ತಾವೇಜಾ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರೀಶೀಲನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ದಪ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಭರುಂಕ್ ಅಸ್ಚೊ ಐವಜಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನ್, ತೊ ಐವಜ್  ಭರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕನ್ವರ್ಶನ್ ಅದೇಶ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. 

6.    ದಂಡ್ ಭರುಂಕ್ ಅಸಾಗೀ?
ಹರೇಕ್ ಕಟ್ವೊಣ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಕನ್ವರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕನ್ವರ್ಶನ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕಟ್ವೊಣ್ ಬಾಂದ್ತಾ ತರ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕಟ್ವೊಣ್ ಬಾಂದಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಂಡ್ ಭರುಂಕ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ತೆಂ ಕಟ್ವೊಣ್ ಜರ್ 2-10-1980 ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಂದಲ್ಲೆ ತರ್ ತಾಕಾ ದಂಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಅಸ್ಚೆ ನಾಂ.

ವಿ..ಸೂ:
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆ ಭರುಂಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಐವಜಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಾಳಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್, ಭರುಂಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ದಂಡ್ ಅನಿ ಫಿಸಾಚೆ ಐವಜ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಸ್ಚೆ ಐವಜ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಐವಜಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜ್ನಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ. 


 -ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators