ಸರ್ಕಾರಿ ದಪ್ತರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ಅನಿ ಮರ್ಣಾ ದಾಖಲಾತಿ
(ಜಲ್ಮಾ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಂ ದಾಖಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೊ 1969)

 ಭಾರತಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಂ ದಾಖಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೊ 1969 ಪ್ರಕಾರ್ ಹರೇಕಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ ಅನಿ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ನಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಕಡ್ಡಯೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸ್ಥಳಾರ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಕಡ್ಡಯೆಚೆ ದೆಕುನ್ ಹರೇಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳೆ ಹಂತಾರ್ ತಾಚಿ ಸೌಲತಾಯ್ ಅಸಾ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ.


1. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?
ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ  ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಘಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 21 ದೀಸಾಂ ಭಿತರ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚುನ್ ದಾಖಲ್ ಕರಿಜಾಯ್.


2. ಕೊಣೆಂ ಹಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?
ಘರಾಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲಾ ತರ್ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಜವಬ್ದಾರಿ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ/ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ 21 ದೀಸಾ ಭಿತರ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ (ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ) ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ನಾಂವ್/ಘಡಿತ್ ದಾಖಲ್ ಕರಿಜಾಯ್.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್/ಪ್ರೆವೇಟ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್/ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್/ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾ ತ್ಯಾ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾನಿಂ ಹೆಂ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

3. ದಾಖಲಾತಿ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ?
ಘಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ (ಘಡಿತ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಸ್ಚ್ಯಾ) ಜಲ್ಮಾ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಂ ದಾಖಲಾತಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

4. ದಾಖಲಾತಿ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?
21 ದೀಸಾ ಭಿತರ್ ಜಲ್ಮ್ ವಾ ಮರಣ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ನಾ ತರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಕ್ ಯೆತಾ. 21 ದೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಣ್ 30 ದೀಸಾಂ ಭಿತರ್ ದಾಕಲಾತಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಕಲಾತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾಚೆ ದಂಡ್ ಭರುಂಕ್ ಅಸ್ತೆಲೆ.


ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಕಲಾತಿ ಕರ್ಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ವಾ ಮ್ಯಾಜಿಷ್ಟ್ರೇಟಾಚಾ ಅದೇಶಾಖಾಲ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ.


5. ಜಲ್ಮಾಚಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಣಿಂ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ ನಾಂವ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಜಲ್ಮಾ ಅನಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್/ ಸಬ್ ರಿಜಿಶ್ಟರ್ ದಪ್ತರಾಕ್ ಉತ್ರಾನ್ ವಾ ಬರವ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫೀಸ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಣ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚೆ ತರ್ ತಾಕಾ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಂಡ್ ಐವಜ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಯೆತಾ.


6. ದಾಖಲಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಶಿ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ?
ಜಲ್ಮಾಚಿ ವಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಅಪ್ಲೀಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂತ್- ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ/ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲಿ ತಾರೀಕ್, ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಲಿಂಗ್ (ದಾದ್ಲೊ/ಸ್ತ್ರೀ), ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ/ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ, ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ನಾಂವ್, ಅವಯ್ಚೆ ನಾಂವ್, ಅಸ್ಪತ್ರೇಂತ್/ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್/ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ತಾಚೆ ನಾಂವ್, ಘರ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

7. ದಾಖಲಾತಿ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಲಾಬ್ ಕಿತೆಂ?

ಅ) ಜಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್-

 • ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಾ.
 • ಮತ್/ವೋಟ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ
 • ಡ್ರೇವಿಂಗ್ ಲ್ಯೆಸನ್ಸ್/ಪಾಸ್ ಪೆÇೀರ್ಟ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್.
 • ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್.
 • ಪರ್ಗಾವಾಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ವೀಸಾ ಅಪ್ಣಾಂವ್.್ಕ
 • ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್.
 • ಹೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗರ್ಜಾಂಕ್.


ಆ) ಮರ್ಣಾಚಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್-

 • ಮರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಅನಿ ತಾರೀಕ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್
 • ತ್ಯಾ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಅರ್ಥಿಕ್ ಅನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜವಬ್ದಾರಿ ಅಕೇರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್,
 • ಜಾಗ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್,
 • ಇನ್ಸುರೇನ್ಸ್ ವಾ ಹೆರ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಸೌಲತ್ಯೊ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್
 • ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ಕಾನುನಿ ದ್ರಷ್ಟೇನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್.


ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಕ್ಲೊ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಅಜ್ ಅಮಿಂ ಜಾಣಾಂ ಅಸೊನ್ ವಾ ನೆಣಾಂ ಅಸೊನ್ ಕರ್ಚಿ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ/ದೀಸಾಚಿ ಚೂಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಮಹಿನೆಂ/ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ತಿತ್. ಸಬಾರಾನಿಂ ತಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಘಡಿತಾಂ ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲತ್ಯೊ ಕಿತೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅಸಾತ್ ತ್ಯೊ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಅಸಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿ ವರ್ವಿ ಧಾರಾಳ್ ನಷ್ಟ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿನಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಅತೀ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ.

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators