(Draft National Education Policy, 2019)


ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಯಾಮಾವಳಿಚಿ ಕರಡ್(Draft) ಪ್ರತಿ ಅಯ್ಲಾ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕುಡ್ಸುಂಕ್ ವಾ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಅಕ್ಷೇಪಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಿ ನಿಯಾಮಾವಳ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಯಮಾವಳ್, 2019
ಹ್ಯಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ (ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾನ್-Ministry of Human Resource Development) ಜುಲಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಯಾಮಾವಳಿಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸೂಚನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾತ್ ತರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಯಮಾವಳಿಚೆ ದೋನ್ ವಿಂಗಡಣ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಶಿಕಾಪ್ ಅನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್.

ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಯಮಾವಳಿಚಿ ದಿಷ್ಟಾವ್ (Vision):
ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಯಾಮಾವಳಿಚೊ ದಿಷ್ಟಾವ್ ಅಸೊ ಅಸಾ - ಭಾರಾತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಯೋಜನಾ ದ್ವಾರಿ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ದೀವ್ನ್, ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್‍ಪಾತ್ ಅನಿ ಜೀವಾಳ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ಸಮಾಜ್ ನಿರಂತರ್ ರುತಾ ಕರ್ಚಿ.

ಹಿ ನಿಯಮಾವಳ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ:
ಆದ್ಲೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ದೆವಾಧಿನ್ ಟಿ.ಎಸ್.ಅರ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ‘ನವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಯೋಜನಾಚೆ ವಿಕಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮಿತಿ ರಚನ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಮಿತಿನ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಎಕ್ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಪನ್ನೂಲ್ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಯಮಾವಳಿಚಿ ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ, 2016 ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ.

ಹಿ ಪ್ರತಿ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 31, 2019 ತಾರೀಕೆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಪನ್ನೂಲ್ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ (ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತೊ) ಮಂತ್ರಿಕ್ ರಮೇಶ್ ಪೆÇಕ್ರಿಯಾಲಾಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. ಅತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಮುಕೆಲಿ (ಚೇರ್‍ಮ್ಯಾನ್) ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್- ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತ್ಯಾನ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾ ದ್ವಾರಿ ವಿವಿಧ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಅನಿ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ (ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ, ಸಿಟಿಚ್ಯಾ; ಕೇಂದ್ರಿಯ್, ರಾಜ್ಯ್, ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿ ತಾಲೂಕ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾ ಪರ್ಯಾಂತ್) ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಹಿ ನಿಯಾಮಾವಳ್ ರಚಿತ್ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ (ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಅನಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪದ್ದತಿ/ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಚೆರ್ ಶಾಥಿವಂತ್) ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಎಕ್ಟಾವ್ನ್ ಹೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಲಾ.

ಹ್ಯಾ ನಿಯಾಮಾವಳಿಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ?
ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಅನಿ ನಿಪುಣತಾ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ವಿಗ್ಯಾನ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅನಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಹಂತಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ಉಣೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್. ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಯಾಮಾವಳ್ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್‍ಪಾತ್, ಊಂಚ್ಲೆ, ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಅನಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಕೆಲಾ.

1. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಶಿಕಾಪ್:
ಹಿ ನಿಯಾಮಾವಳ್ ಅಸಾ ತಶಿ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾಲಿ.

 • ಸಮಿತಿನ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ (ಒಊಖಆ) ಖಾತ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಅಸಲ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತೊ ಅನಿ ಮುಕಾರ್ ‘ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತೊ’ (ಒiಟಿisಣಡಿಥಿ oಜಿ ಇಜuಛಿಚಿಣioಟಿ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾಲೊ.
 • ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ರೀತಿಂತ್ ವಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಅಧ್ಯಾಯನಾಂತ್ ಅನಿ ಶೈಕ್ಷಣೆತರ್ ವಿಷಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಅನಿ ತಾಂಚೆ ಶಿಕಾಪ್ ಸಮಗ್ರ ರೀತಿನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಮೆಳಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾ.
 • ಶಿಕ್ಪಾ ಹಕ್ಕ್, 2019ಚಿ ಪರಿಮಿತಿ 3- 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತರಾಯ್ಲಾ. 5+3+3+4 ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನವ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಹಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂತ್. ಹೆ ಹಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಅನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ರೀತಿಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.
  - ಮುಳಾವೆ ಹಂತ್ (3-8 ವರ್ಸಾ)- 3 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅನಿ ಪಯ್ಲಿ ಅನಿ ದುಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್;
  - ತಯಾರಾಯೆಚೊ ಹಂತ್ (8-11 ವರ್ಸಾ)- ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್;
  - ಮಧ್ಯಮ್ ಹಂತ್ (11-14 ವರ್ಸಾ)- ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಟ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್;
  - ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹಂತ್ (14- 18 ವರ್ಸಾ)- ನವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಯುಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್.
  ಹ್ಯಾ ಹಂತಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.

 • ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಷಯಾಚೊ ಭೊರೊ/ದಬಾವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಣೆಂ ಅಸ್ತಲೊ.
 • ಅತಾಂ ಅಸ್ಚೆ ಬರಿ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಷಯ್, ವಿಂಚವ್ಣೆಚೆ ವಿಷಯ್, ಪಾಠ್ ಕ್ರಮ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ವಿಷಯ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಗೀತ್, ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾ, ಯೋಗಾ, ಖೇಳ್, ಸಮುದಾಯೆಚಿ ಸೆವಾ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಫರಕ್ ಅಸ್ಚೊ ನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಯೆತಲ್ಯೊ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಯಾಮಾವಳಿಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಸರ್ವತೋಮುಕ್ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.
 • ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಶಿಫಾರಸೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಭೆತಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತೆಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬಿಎಡ್ ಮುಕಾರ್ 4 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಲಿ.
 • ಅಂಗನವಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯೊ ಅನಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರ್ಯಾಮರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ. ಶಿಕ್ಪಾ ಹಕ್ಕ್, 2019 ಅಂಗನವಾಡಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾಲೆಂ.
 • ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದನ್ಪರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಷ್ಟೊ ಸೆರ್ವತಾಲೊ.
 • ಶಿಕ್ಪಾ ಹಾತೆರಾಂತ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಹಾಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಬಿಎಡ್ ಶಿಕ್ಪಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್ತಲಿ ಅನಿ ಸಗ್ಳೆ ಶಿಕಾಪ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಮುಕಾರ್ ತಾಣಿಂ ವಿಂಚುಂಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ದಿಶೆನ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾತಾಲೆಂ.
 • ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ಕಾರೇತರ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಾಂಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಅಭಾವ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದೀಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಸ್ತೆಲಿ.
 • ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯಾ ಅನಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮಾಪಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಜಾತಾಲೆಂ. 30 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಲೆಕಾರ್ ನೇಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.
 • ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾ ನವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಯುಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ರೀತಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಮಧ್ಯಮ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಅನಿ ಪಾಠ್ ಕ್ರಮಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಚಡಿತ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ವಿಷ್ಲೇಷಣ್‍ಭರಿತ್, ಜೀವನಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಅನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾವರಸ್ ದೋನ್ ಹಂತಾನಿ ವಿಂಗಡಣ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ (ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಕಾರ್). ಒಟ್ಟುಕ್ 8 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಸ್ತೆಲೆ. ಹರೇಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 6 ವಿಷಯ್ ಹರೇಕಾ ಸೆಮಿಷ್ಟರಾಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಸ್ತೆಲೆ.
 • ಹಾಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ (ಹಾಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ) ಅನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವೆತಲೆಂ. ಅತಾಂಚಿ ಪಿಯುಸಿಚೆ ಶಿಕಾಪ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾ ಹಾಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿಂತ್ ಮೆಳ್ತಲಿ.
 • ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್/ಸ್ಥಳಿಯ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಭಾಸ್ ಜಾತಾಲಿ. ಊಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಟ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಥಳಿಯ್/ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಭಾಸ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಶಿಕಯ್ತೆಲೆ.
 • ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತೀನ್ ಭಾಶೆಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾಲೊ. ಎಕ್ ಸ್ಥಳಿಯ್ ಭಾಸ್, ದುಸ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅನಿಕೀ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾವ್ನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಅಟೊವ್ ಚಲೊನ್ ಅಸಾ.
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಶೆಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಉಣೆಂ ದೀವ್ನ್ ಭಾರಾತೀಯ್ ಮುಳಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಸಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಲೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಸ್ ಚಡ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹೆರ್ ಎಕಾ ಭಾಶೆಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ತಲೊ ಅನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಹಿಂದಿ ತಿಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾತಾಲಿ.
 • ಸಂಸ್ಕ್ರತ್ ಭಾಸ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಂತಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾತಾಲಿ ಅನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವೆಳಾರ್ ಸಂವಿಂಧನಾಚ್ಯಾ ಶೆಡ್ಯುಲ್ 8ಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾತಾಲಿ.
 • ಬೋರ್ಡ್/ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾ ನವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ 12 ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಷಯ್ ವಿಂಚವ್ಣೆರ್ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಮಿಷ್ಟರಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ/ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ನೆಕ್ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾ ಅಸ್ತೆಲಿ.
 • ನೀಜಾಕೀ ಬುದ್ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹುಷಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ 4 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಎಡ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ (ಮೆರಿಟ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೋಲರ್‍ಶಿಪ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಅಸ್ತೆಲೆ.
 • ಶಿಕ್ಪಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗರ್ಜೆವಿಣೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮುಕ್ತಿ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಅಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್, ದನ್ಪರಾಂಚೆ ಜೆವಾಣ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ವಾವ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಲಾಬ್ತಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್.
 • ಹರೇಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ವರ್ಸಾಕ್ 50 ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಅಪ್ಣಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ತಲೊ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ತರ್ಭೆತ್ಯೊ.

2030 ಭಿತರ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆ ಶಿಕಾಪ್ 4 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಬಿಎಡ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 4 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬಿಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ 2 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬಿಎಡ್ ಶಿಕಾಪ್‍ಯೀ ದಿತಲೆಂ. 2 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಬಿಎಡ್ ಶಿಕಾಪ್ ಕೊಣೆಂ ಹೆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾ (ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಕಾಮ್) ತಾಂಕಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಬಿಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಹಿ ಕೊಣೆಂ ಬಿಎಡ್ ತಸಲಿ 4 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಾ ಉಂಚ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾ ಅನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಪರೀಣತ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಅಸಾ ತರ್ ತಾಂಕಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಬಿಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ 4 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬಿಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ.

ಫಾವೊತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚೆ ವಾ ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಭೆತಿಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಡ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚುನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಚಡಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಹ್ಯಾ ನಿಯಾಮಾವಳಿಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಅನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಅನಿ ಗಿರಾಯ್ಕ್/ಕಕ್ಷಿದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಿಸ್ಟಾವ್ ಯೆತಾ. ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಭೆತೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ 4 ಹಂತಾಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಅಸ್ತೆಲಿ.

2. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್:

ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾತ್.

 1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚೆ ಸ್ಥಾಪನ್: ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಷ್ ಅದ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಿಶೆನ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ ರಚಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೇಂದ್ರಚ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥಿವಂತ್ ತಜ್ನ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜೀವಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.
 2. ಹರೇಕ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಹೆ ಪಂಗಡ್ ಅಶೆ ಅಸಾತ್- ಸಂಶೋಧನ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್, ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ ಅನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ.
 • ಪಯ್ಲೊ ಪಂಗಡ್: ಸಂಶೋಧನ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಂ- ಹಿಂ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅನಿ ಸಂಶೋಧನಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಅಧ್ಯತಾಂ ದಿತೆಲಿಂ. ನವ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂಶೋಧನಾಂ ಅನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಿಶೆನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಪದ್ವಿ ವಾ ಉಣ್ಯಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದೀಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ನಿಯಾಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಪದ್ವೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ದೋನ್ ದಶಕಾಂ ಭಿತರ್ ಸುಮಾರ್ 150 ಥಾವ್ನ್ 300 ಪರ್ಯಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್ ರುತಾಂ ಕರ್ನ್, ಹರೇಕಾ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 5000 ಥಾವ್ನ್ 25,000 ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಸಲೆ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪರ್ಜಳಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಅಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ವರ್ದಿ.
 • ದುಸ್ರೊ ಪಂಗಡ್: ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ- ವಿವಿಧ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಗಮನ್ ದಿವ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಿಂ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಪದ್ವೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಾಪ್, ದೊತೊರ್ ಶಿಕಾಪ್, ದಂದೊ ವಾ ವ್ರತ್ತಿ ಸಂಭಂಧಿ ಶಿಕಾಪ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನಿ ಡಿಪೆÇ್ಲೀಮಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಂಶೋಧನಾಕೀ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ 5,000 ಥಾವ್ನ್ 25,000 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಸಂಕೊ ಅಸ್ತಲೊ. ಅಸಲ್ಯೊ ಸುಮಾರ್ 1000 ಥಾವ್ನ್ 2000 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂಚೆ ರಚನ್ ದೋನ್ ದಶಕಾಂ ಭಿತರ್ ರುತಾಂ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಅಸಲಿಂ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಣಮಟ್ಟಾಂತ್ ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಂಶೋಧನ್ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ.
 • ತಿಸ್ರೊ ಪಂಗಡ್: ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ: ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಗುಣಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯತಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಪದ್ವೆಚೆಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್, ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಡಿಪೆÇ್ಲಮಾಂ ಅನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ತೆಲೆ. ಹೆ ಕೋರ್ಸ್ ದಂದೊ ವಾ ವ್ರತ್ತಿ ಸಂಭಂಧಿ ಅಸ್ತೆಲೆ. ಸ್ವಾಯತ್ತ್/ಅಟಾನೊಮಸ್ ಅಪ್ಣಯಿಲ್ಲೆ ಅಸಲಿಂ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ 2,000 ಥಾವ್ನ್ 5,000 ವಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿಂ ಸುಮಾರ್ 2,000 ಥಾವ್ನ್ 5,000 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರುತಾ ಕರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾನಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಅನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಶೋಧನಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಅರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾನಿಂ ತಾಂಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಚಡವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸ್ತೆಲಿ.

3. ಖಾಸ್ಗಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಾ ಅನಿ ಹೆರ್ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿ.

4. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಸ್ಚೆ ಉಂಚ್ಲೆ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ- ಡೀಮ್ಡ್ (Deemed University) ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್, ಯುನಿಟರಿ (Unitary) ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್, ಅಫಿಲಿಯೇಟಿಂಗ್ (Affiliating) ಮಾಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಂತ್ ಅಸ್ಚೆನಾಂತ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಅನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಚಲ್ಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ತೆಲಿಂ. ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆ (ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್/Multi Diciplinary Universities ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ) ವಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ರೀತಿನ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ (Comprehensive Teaching Universities) ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾನಿಂ ಅಸ್ತೆಲಿ.

5. 2032 ಭಿತರ್ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಧಾನಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾಲಿ ಅನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಪದ್ವ್ಯೊ ವಾ ಡಿಪೆÇ್ಲೀಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಬ್ತಲ್ಯೊ.

6. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಜೋಡಲ್ಲೆ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್ (Affiliating Universities) ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಸಂಭಂಧಿತ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ ವಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ರೀತಿನ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ (Comprehensive Universities) ಪಂಗ್ಡಾನಿಂ ಯೆತೆಲ್ಯೊ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯೊ ಕಾಲೇಜಿ ಅಸ್ಚ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಎಕಚ್ಚ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.

7. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಜೋಡ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂ 2032 ಭಿತರ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್ (Iniversity) ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತಸಲಿ ಸಕತ್ ನಾಂ ತರ್ ಅತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ವಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅನಿ ತಾಂಚೆ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಧಾನಾಂತ್ ಜಾತೆಲಿ.

8. ಬಿಎಲ್‍ಎ (Bachelor of Liberal Arts) ವಾ ಬಿಎಲ್‍ಇ (Bachelor of Liberal Education) ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಶಿಕಾಪ್ (ಬಿಎಡ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಬದ್ಲಾಕ್) ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆ ತೆಕಿದ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ ಅನಿ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಸ್ಚೆ 3 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಾಪ್ ಅಸಾ ತಶೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಲೆಂ. ಹಾಂಕಾ ಪದ್ವೆಚೆ ವಾ ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪದ್ವಿ ಲಾಬ್ತಲಿ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ (ಶಿಕ್ಷಕ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್, ದಾಕ್ತೆರ್, ವಕೀಲ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ತಸಲ್ಯಾ) 4 ವರ್ಸಾಂಚ್ ವಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಅಸ್ತೆಲಿ.

9. ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಾ 4 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪದ್ವೆ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ.

10. ಎಮ್‍ಫಿಲ್ (M. Phil) ಸನದ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವಾಂತ್ ಅಸ್ಚಿನಾಂ.

11. ಖಾಸ್ಗಿ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ 1/2 (ಅರ್ಧ್ಯಾ) ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ 100% ಥಾವ್ನ್ 50% ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಕೊಲರ್‍ಶಿಪ್ ದಿತೆಲೆಂ.

12. ಸಕ್ಕಡ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ/ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಧಾನಾ ದ್ವಾರಿ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಾಪ್ ಅನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಕ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ (Open and Distance Education) ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ/ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಗುಣಮಟ್ಟಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಮುಕ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪದ್ವ್ಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ತಲೊ.

13. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಗಾವಣ್ ಅಸ್ಚಿನಾ.

14. ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಉದರ್ಗತೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ (ಎಮ್.ಎಚ್.ಅರ್.ಸಿ) ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಯ್ತಲೆ. ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದೋನ್ ಹಂತಾನಿ ಜಾತಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್.

15. ಹ್ಯಾ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಸ್ತೆಲಿ ಅನಿ ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಖರ್ಚ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ತಲೊ.

16. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ವಾಡಯ್ತಲೆ.

17. ಸಂಶೋಧನಾಚೆ ಗಣಮಟ್ಟಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ಅಸ್ತೆಲೆ. ಕಿತ್ಲಿ ಲೇಕನಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಸಂಶೋಧನಾಚೆ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ನ್ಹಂಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂಚೆ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಕಸಲೆಂ ಅನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.
18. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಫಾವೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ವರ್ಗ್ ಅಸೊ ಅಸ್ತಲೊ. ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಸಾಂಗಾತಿ/ಸಹ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ಅನಿ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್
19. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಖಾಲ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಎಕ್ ನವೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಕ್ ಸ್ವಾಯತ್ತಾತಾ ಅಸೊನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಅನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯಾನಿಂ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಗುಣಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅದಾರ್ ದಿತೆಲೆಂ.

 • ಸಮರ್ಪಿತ್ ರೀತಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾವಿ ಸುವಿದಾ ಅನಿ ತರ್ಭೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾತಲೊ.
 • ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಕ್ ರು. 20,000 ಕೊರೊಡ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದುಡ್ವಾ ನಿಧಿ ಮೆಳ್ತಲಿ.
 • ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ (ಖಾಸ್ಗಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್) ಲಾಬ್ತಲಿ. ಹಿ ಕುಮೊಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರಂಭ್ ಕರ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲಾಬ್ತೆಲಿ.
 • ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಎದೊಳ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಹೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಎಸ್ಟಿ, ಯುಜಿಸಿ, ಐಸಿಎಅರ್, ಐಸಿಎಮ್‍ಅರ್, ಡಿಎಇ, ಡಿಬಿಟಿ) ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹೆರಾನಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ದುಡ್ವಾ ನಿಧಿ/ಕುಮೊಕ್ ಅಸಾ ತಶೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಲಿ.
 • ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡಿಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತೆಲಿ.
 • ವಾವ್ರಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಡ್ವಾಕುಮ್ಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್- ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾ ಖಾಸ್ಗಿ ವಾವ್ರಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಅದಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ಐವಜ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ 0.1% ದಿಂವ್ಕ್ ಅಸ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಐವಜಾಕ್ ಅದಾಯ್ ತಿರ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಫಿ ಮೆಳ್ತಲಿ.
 • ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಅನಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ದ್ವಾರಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ದ್ವಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾನಿಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ತಲೊ.

20. ಹ್ಯಾ ನಿಯಾಮಾವಳಿ ದ್ವಾರಿ ಅದ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಉಣ್ಯಾ ಗುಣಮಟ್ಟಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ರೀತಿಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಾ. ಹಿ ಪರ್ನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಧನಾತ್ಮಕ್ ವಾವ್ರಾ ದ್ವಾರಿ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಾ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ರೀತಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಜರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಫುಡೆಂ ವಚುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಕಾಯ್ದೆ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. 2023 ಭಿತರ್ ಗುಣಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಭಾಂಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಸಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಧ್ ಜಾತಾಲೆ.

21. ಅಂತರ್-ಜಾಳಿಂಚೆರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್: ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಚೆಂ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ್ ಅನಿ ಎಕ್ವಾಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಅಪ್ಣಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿಂ ದ್ವಾರಿ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ರೀತಿಂತ್ ಅರೆಕಾಲಿಕ್, ದೂರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್, ಅಂತರ್ ಜಾಳಿಂ ದ್ವಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಅನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವೆಳಾಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುಂಕ್‍ಜಾಯ್.

22. ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನಿಂ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿವಿಧತಾ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚೆ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ವಿಷಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಭೆತಿಚೆ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಲೆ. ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆ ಅನಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಅನಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 50% ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅದ್ಯತಾ ಅಸ್ತೆಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಾ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ವಾ ತಸಲೆಂ ಹೆರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ವಿವಿಧತೆನ್ ಭರಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವ್ರಂದಾಕ್ ಅಟಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್.

23. ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ದ್ವಾರಿ ಶಿಕವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಕ್ ಒಳಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

24. ಉಂಚ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಂತ್ ಪರಿಣತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್.

25. ವೈದ್ಯಕೀಯ್/ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಪರೀಕ್ಷ ಅಸಾ (NEET) ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಸ್ತೆಲಿ.

26. ಹರೇಕಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವಾಯತ್ತತಾ ಅಸಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಸ್ತೆಲಿ.

27. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ್ ಅಸ್ತಲೊ (NHERA). ಸರ್ವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಾ ಮುಳಾಂತ್ ಯೆತಲೆಂ. ನ್ಯಾಕ್ (NAAC) ಸಂಸ್ಥೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಪಳೆತಲೆಂ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ದುಡ್ವಾನಿಧಿ ಅಯೋಗ್ (HEGC) ಅರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅದಾರ್ ದಿತಲಿ.

28. ಅತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಸ್ಚಿ ಯುಜಿಸಿ ಅನಿ ಮುಕಾರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ದುಡ್ವಾನಿಧಿ ಅಯೋಗ್ (HEGC) ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಲಿ.

29. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಅತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಸ್ಚಿ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಕ್ರಿಡೇಶನ್ (Graded Accreditation) ಮುಂದರುನ್ ವೆತಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಯ್ ವಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಲೆ ಉರ್ತಲೆಂ- ಬೈನರಿ ಅಕ್ರಿಡೆಶನ್ (Binary Accredition). ಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅರಂಭ್ ಜಾತಾಲಿ. 2030 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಕ್ರಿಡೇಶನ್ ವಾ ಬೈನರಿ ಅಕ್ರಿಡೆಶನ್ ಮಧೆಂ ವಿಂಚುಂಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ತಲೊ.

ಥೊಡೆ ವಿಷ್ಲೇಶಣ್‍ಭರಿತ್ ದುಬಾವ್:
1. ಸಂಸ್ಕ್ರತ್ ಭಾಷ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ರೀತಿನ್ ಚಲ್ತಾಗೀ?
2. ಸಗ್ಳೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧೇಶನಾಚೆರ್ ಭಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್‍ಗೀ?
3. ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಅನಿ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಇರಾದೊ ಅಸೊನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಭಿಂ ವೊಂಪೆÇ್ಚ ಇರಾದೊಗೀ?
4. ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರೀತಿನ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್‍ಗೀ?
5. ಎದೊಳ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಉಮೆದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ?
6. ಹಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮುಳಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಸಾರ್ಕೆ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ರೀತಿನ್ ಪಾಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಗೀ?
7. ಭಾರಾತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಾಗಾತೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಬಿ?
8. ಸಗ್ಳೆ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಧಾನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಗೀ?
9. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಹಿಂ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ನಿಯಮಾವಳ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಯಾಂ ಅನಿ ಜಾಣಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಿಂ ನಿಯಮಾವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಿ ತುಕಾ ಗರ್ಜೆಚಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕ್ ಅಡ್ ವೆತಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಿ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಯಾಂ.

 

--ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಯಾಜಕ್/ವಕಿಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators