ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ವಾ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ರಾಜಕೀಯಾಂ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಳ್ವರಾನಿಂ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಪಾಡ್ತಿನಿಂ- ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾನಿಂ ದವರಲ್ಲೆ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಭಾರಾತಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಂವ್ ಮಳ್ಳೊ ಅವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಅನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 100 ದೀಸಾಂ ಭಿತರ್ ಹೆ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದೇಶಾಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಾಗ್ದಾನ್. ಪುಣ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ ಮಹಿನೆಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾರಿ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗಂಬೀರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟಯ್ನಾತಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಹೆ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ.  ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ.

 

ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್?
ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ. ಕಾಳ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ವಾವ್ರಾ ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸಾ ದ್ವಾರಿ ಜೊಡಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತೀರ್ವೊ ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾ/ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ನಾಸ್ತಾ ಶೇಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ. ಕ್ರಷೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಹಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿತಿಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಅದಾಯ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಣಾಯ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಐವಜಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಮಿಯಾರಲ್ಲೊ ತಿರ್ವೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ ನಾ ತರ್ ಮಿತಿಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಾತಾತ್. ಹೊ ಐವಜ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಚೆರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ಯೆತಾ ಅನಿ ತ್ಯಾ ಐವಜಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ/ತಿಕಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ಯೆತಾ (ಹಾಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಇನ್‍ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್). ಕಾಳ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಲಿಪೆÇನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಕುಳ್ವಾರಾನಿ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಪರ್ಗಾಂವಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಅದಾರ್ ಜೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರೇಕ್ಲೊ ಜಾಣಾ ಅಸ್ಚೊ ವಿಷಯ್.

   

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ 1.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಭಾರಾತಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲಾ.  ಹ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಡ್ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ದೇಶಾ ಪಯ್ಕಿ ಭಾರಾತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಷಯ್ ಮಾಧ್ಯಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಾ. ಭಾರತ್ (1,456 ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್), ರಶ್ಯಾ (470 ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್), ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (390 ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್), ಉಕ್ರೇನ್ (100 ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್) ಅನಿ ಚೈನಾ (96 ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್). ಪುಣ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ 2 ಮಿಲಿಯಾಂ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಭಾರಾತಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ದಿಲಾ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 2012 ವ್ಯಾಂತ್ ಸಿಬಿಐಚ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಐವಜ್ ಭಾರಾತಾಚೆ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ  ಬ್ಯಾಂಕಾನಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹೊ ಐವಜ್ ಇತರ್ ದೇಶಾನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೇಶಾ ಭಾಯ್ರ್ ದವರಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಾಕೀ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲಾ. ಮಾರ್ಚ್ 2012 ಂತ್ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್, ಸಿಬಿಐಚ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರಾಚಿ ವಿಷಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಜುಲೈ, 2011 ವೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾರ್ಕೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಳಯ್ಲೆ.

ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಭಾರಾತಾಚೆ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ:
ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ನಾಸನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ, “ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ  ಅನಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿ ಅನಿಂ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾನಿ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಟ್ ಸಾರ್ಕೆ ನಾಂ. ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ವರ್ದಿ ವಾ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾಂ.  ಜರ್ ಭಾರಾತಾಕ್ ಅಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿವರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಅನಿ ತಾಣಿಂ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಮೂಳ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಸಲಿ ನಾಂವಾ ದಿವ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಂವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್”.
   

ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ 2010 ವೆರ್ ನವೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್- ದೊಡೊ ತಿರ್ವೊ ಬಾಂದ್ಚೊ ಚುಕಂವ್ಚೊ ಖರಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾನಿಂ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತನ್ಕಿ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ನವೀಕರಣ್ ಖರಾರ್ ಜನವರಿ 2012 ಥಾವ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾನಿಂ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾಣಾ ಅಸಾತ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾಂವ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಅನಿ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ.
   

2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 782 ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿ (ಊoಟಿg ಏoಟಿg ಚಿಟಿಜ Shಚಿಟಿghಚಿi ಃಚಿಟಿಞiಟಿg ಅoಡಿಠಿoಡಿಚಿಣioಟಿ) ಥಾವ್ನ್ ವಿವರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ವಿವರ್ ಅನಿ ನಾಂವಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲೊ ತರೀ ಭಾರಾತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತ್ಯಾನ್ ಹೊ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಭಾರಾತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಾಂವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ (ಎಚ್ ಎಸ್. ಬಿ ಸಿ ) ಶ್ವೇತ (ದವೆಂ) ಪತ್ರಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹ್ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ 2010 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜೆಚೆ ರು. 2. 1 ಬಿಲಿಯಾಂ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವರ್ ಮೆಳ್ತಾ.
   

ಅನಿ ಹೊಚ್ಚ್ ವಿವರ್ ಸಿಬಿಐ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ 2012 ಪೆಬ್ರವರಿಂತ್ ಕಳಯ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾನಿ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜೆನ್ ದವರಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಲೇಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಹೆರ್ ದೇಶಾನಿಂ ದವರಲ್ಲ್ಯಾ ಐವಜಾಕ್ ಸರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್  ಭಾರಾತಾಚೆ ಕೇವಲ್ 0.13% ಐವಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ದಿ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 2012 ವೆರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ದಿತಾ. ಹೊ ಐವಜ್ 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ 0.29% ಅಸಲ್ಲೊ ಅನಿ 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೊ 0.13% ಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  ವರ್ದೆ     ಹೊ ಐವಜ್ ಹ್ಯಾ ದೀಸಾನಿ ಚಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಎದೊಳ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸನಾ.

ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ?
ಅದ್ಲೊ ಕಾನುನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅನಿ ಫಾಮಾದ್ ವಕೀಲ್ ರಾಮ್ ಜೆಟ್ಮಲಾನಿಂ, ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ 2009 ವೆರ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಎಕ್ ರೀಟ್ ಅರ್ಜಿ [ರೀಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ (ಸಿವಿಲ್) ನಂಬರ್ 176/2009] ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾನಿಂ ಅಸಲ್ಲೆ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ  ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಅನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಕ್ರೋಡಿಕರಣ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಧೇಶನ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. 2011, ಜನವರಿಂತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್- ಲಿಛೇಸ್ಟೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ (ಐieಛಿhಣeಟಿsಣeiಟಿ ಃಚಿಟಿಞ) ಅನಧಿಕ್ರತ್ ಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ನಾಂವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಅದೇಶ್ ದಿತಾ. 2011, ಜುಲೈ 4 ತಾರೀಕೆರ್ ಅದ್ಲೊ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಚೊ ನೀತಿಕರ್ತ್ ಬಿ ಪಿ ಜೀವನ್ ರೆಡ್ಡಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸ್ಪೇಶಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೀಗೇಶನ್ ಟೀಮ್ (SIಖಿ) ರಚುಂಕ್ ಅದೇಶ್ ದಿತಾ ಅನಿ ಹಿ ಸಮಿತಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್ ದಿತೆಲಿ ಅನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹೆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಮುಂದರುನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಕೀ ‘ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಣ್ಘೆನಾತಲ್ಲೆ ಪಳೆತಾನಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ರೀತಿನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉದೆತಾ’
   

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ರೀಟ್ ಅರ್ಜೆ ವಿರೋದ್ ಮಧ್ಯಂತರ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಂತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ನೀತಿಕರ್ತಾ ಮಧೆಂ ವಿರೋದ್ ಅದೇಶ್ ಯೆತಾತ್. ಎಕ್ ನೀತಿಕರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮಧ್ಯಂತರ್ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅರ್ಹ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ನೀತಿಕರ್ತ್ ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅನರ್ಹ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ನೀತಿಕರ್ತಾಕ್ ದಿತಾತ್.
   

ಎಪ್ರೀಲ್ 2014 ವೆರ್ ಜರ್ಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಭಾರಾತಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸುಮಾರ್ 26 ನಾಂವಾ ಅಸಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ  ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 27, 2014 ವೆರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾನಿಂ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ  ತೇಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ನಾಂವಾ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಗಾಂವಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನಿಂ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ದವರಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಅದೇಶ್ ದಿತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಅದೇಶ್ ದೀವ್ನ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ತನ್ಕಿ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಅದೇಶಾಕ್ ಸ್ಪಂಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರೀಕೆರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವರಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾನಿಂ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 627 ಜಣಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ದಿತಾ. 
ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅತಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ?
   

ಅತಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಲೊಕ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಘಾಜ್ ಉಟವ್ನ್, ಜರ್ ತಾಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆತ್ ತರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾನಿಂ ಅನಧಿಕ್ರತ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಡವ್ನ್, ದೇಶಾಚಿ ಉದರ್ಗತಿಚ್ಚ್ ಅಪ್ಲೆಂ ದ್ಯೇಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಗ್ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಜ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾ. ಲೋಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಅಧಿವೇಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿನಿ ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾನಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕನಿಂ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ದವರಲ್ಲೆ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ 100 ದೀಸಾನಿ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ದಾಡ್ಡೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಅಮಿಂ ನ್ಹಯ್?” ಮುಂದರುನ್ ತೊ “ಅಮಿಂ ಹೆ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚನ್ ಕರ್ನ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಅಮಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆ” ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಸಮಸ್ಸೊ ಅತಾ ಗೊಟಾಳೊ ಜಾಲಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.......?


ಸಮಾಪ್ತ್:
   

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಿ ವಿಷಯ್ ಅನಿಕೀ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಅನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವೇಚನಾಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂ ಪುಣ್ ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾಕೀ ಹೆ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಜರ್ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೇದ್ ಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾರಾತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ತಿರ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಭಾರಾತ್ ದೇಶ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾ ಬರಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಅನಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಾದ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಸಂಪಯ್ತಾ.

ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ
ಯಾಜಕ್ ಅನಿ ವಕೀಲ್
ಮರೀಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators