(When police can arrest a person without warrant)

 

ಮಾ. ಬಾಪ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ,
                        ಯಾಜಕ್ ಅನಿ ವಕೀಲ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್)

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:
    ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್, ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರೋಪ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ದೋನ್ ರೀತಿನಿಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ. ಪಯ್ಲೆಂ, ಪೋಲಿಸಾನ್ ಕಾರಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ವಾರಂಟ್‌ನಾಸ್ತಾ(Warrant) (ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜುಡಿಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿನಾಸ್ತಾಂ) ತಾಚೊ ಸ್ವ-ಅಧಿಕಾರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಅನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಜುಡಿಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕರ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕರ‍್ಯೆತಾ.

ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಸಂಹಿತೆಚ್ಯಾ (ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ) (Criminal Procedure Code, 1973) ಕಲಂ 41 ಪ್ರಕಾರ್ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಕ್ಯೆಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾರಂಟ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಕ್ಯೆದ್ ಕರ್ಯೆತಾ:

 • ಜರ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಪೋಲಿಸಾನಿಂ ಗಮನಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ (cognizable) (ಕೊಗ್ನ್ಯೆಜೆಬಲ್) ಅಪ್ರಾದಾ ಮುಳಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಚುಕ್ ಅದಾರ್ಲಾ ವಾ ತಸಲ್ಯಾ ಚುಕಿಂತ್ ಶಾಮೀಲ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಪೋಲಿಸಾಂಕ್ ಉದೆತಾ  ತರ್; ವಾ
 • ಕ್ಯೆದ್ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮೊರ್ ಜರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಸ್ಲೊಯ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾತಲ್ಲೊ ತಸಲೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರೋಪ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಅಸಾ ತರ್ ವಾ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚೊ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಅನಿಂ ಸಾರ್ಕೊ ವಿಳಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾ ತರ್; ವಾ
 • ಘರ್ ಮೊಡ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಅಯ್ದಾಂ (ವಸ್ತು) ಜರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾನುನಾ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ತಾ ತರ್; ವಾ
 • ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅದೇಶಾಖಾಲ್ ವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಜರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ರಾದಿ (offender) ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾ ತರ್;
 • ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಅಸಲ್ಲೊ ವಸ್ತು ತಾಣೆ ತ್ಯೊ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಅಪ್ಣಾ ಸಂಗಿ ದವರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆತಾ ತರ್; ವಾ
 • ಜರ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕಾ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ತಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳುಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಾ ತರ್; ವಾ
 • ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ; ವಾ
 • ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸ್ಯೇನಿಕ್‌ದಳಾಚೊ ಸದಸ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉದೆತಾ ತರ್;
 • ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚಾ ಭಾರ್ಯ್ ವಚುನ್ ಕಸಲೊಯ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಕರ್ನ್ ಅತಾಂ ಭಾರತಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲಾ ಅನಿ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಅರೋಪ್ ಜರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕರ್ನ್ ಜ್ಯೆಲಾಂತ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಅಸಲ್ಲೊ. ತಸಲೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್; ವಾ
 • ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ನಿಯಮಾಂ ಜರ್ ಎಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಡ್ತಾ ತರ್;
 • ವಾರಂಟ್‌ನಾಸ್ತಾ ಕ್ಯೆದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಅರೋಪಿಕ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ವಿನಂತಿ ತೊ ಅರೋಪಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಡಳ್ತೆಖಾಲ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕರ್ಯೆತಾ; ವಾ
 • ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಮನಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ (ಕೊಗ್ನ್ಯೆಜೇಬಲ್) ಅಪ್ರಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ತಾ ಅನಿ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕ್ಯೆದ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾ ತೆ ಘಡಿತ್ ಅಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್;

     ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಕಾರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹಿತಾ ದ್ರಷ್ಟೇನ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಚುಕಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಅನಿಂ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾರಂಟ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಕ್ಯೆದ್ ಕರ‍್ಯೆತಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators