ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:
ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಅಮಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಸಾಂವ್ ತರೀ ಅನಿಕೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಅಮಿಂ ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಮಿಂ ಅಲ್ಪ- ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಎಕ್. ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಶಬನಾಮ್ ಹಶ್ಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಿಂದ್ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರಾನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಹಕ್ಕಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ದರ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿದ್ವಣೆಂತ್ ಕಲಂ 58 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) ಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಶಯ್ ಗಮನರ್ಹ್ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಲಿಕ್ಲಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಾನುನಾಂ:

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಎಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕಾನುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಅದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್ ಅನಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾನುನ್ 1890 (Guardians and Wards Act of 1890) ಮುಳಾಂತ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಸಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಅದೇಶಾ ವಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಅಪ್ನಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾ ಭುರ್ಗೊ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ವಾರಿಸ್ ಹಕ್ಕಾಂತ್ ಸ್ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಅಪ್ನಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿಂ ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಹಕ್ಕಾಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ನಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ ತಾಂಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಅನಿ ಹಿಂದ್ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ 1955, 1967, 1970 ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1972 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸಭೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎಕ್ ವಿದೇಯಕ್ (ಮಸೂದೊ) ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ವಿದೇಯಕ್ ಎಕ್ ರೂಪ್ (Uniform Civil Code) ಕಾನುನ್ ರಚಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇರಾದೊ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮೂದಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋದ್ಪಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ವಿದೇಯಕ್ ಕಾನುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ವಿದೇಯಕ್ ಲೋಕ್‌ಸಭೆಂತ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಸಮೂದಾಯೆಚೆ ವಿರೋದ್ಪಣ್ ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕಾನುನ್ ರಚಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಅಜೂನಿ ತೆಂ ಕಾನುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಘಟನಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಿಮೀತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಅನಿ ಜಿವನಾಂಶ್ 1990 ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿದೇಯೆಕ್ ಕಾನುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಎದೊಳ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂ.

ವಯಕ್ತಿಕ್ ಅನಿ ದಸ್ತುರೆ (ಚಾಲ್ತೆಂತ್ ಅಸ್ಚಿ ರಿವಾಜ್) ಪ್ರಕಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್:

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಕಾನೂನ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಕೋಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾನಿಂ ಕೋಡ್ತಿನ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಅನಿ ದಸ್ತುರೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ್ ತಿರ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಘಡಿತಾಂ ಅಸಾತ್. 1929 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ವಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಜಾತಿಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾ (ಸೋಹಾನ್ ಲಾಲ್ ವಿರೋದ್ ಎ. ಜೆ. ಮಾಕ್ವಿನ್- 1929 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಾಹೊರ್ ಕೋಡ್ತ್). ಉಪ್ರಾಂತ್ 1945 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಾಹೋರ್ಚ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಪಂಜಾಬಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಷಿ ಕುಳಿಯೆ ಮಧೆಂ ಚಾಲ್ತೆಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ದಸ್ತುರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸಿಮೀತ್ ನ್ಹಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ದಸ್ತುರೆಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹಕ್ಕ್. ಹ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಭುರ್ಗಿ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತ್ ಬದ್ಕಾಕ್ ಎಕ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಅಸಾ. ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಸ್ತುರೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೊಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಾಲ್ವಸಾಂವಾಂಚೊ ರಿವಾಜಿ ಚಲೊಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಂಸಾರಿ ಗರ್ಜೊ ಸುದಾರ್ಸುಂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ. ಪೊಸ್ಕೊ (ಭುರ್ಗೊ) ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ತ್ ಘೊಳ್ತಾ ಅನಿ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ನಂತರ್ ತಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಭಾಟ್/ಅಸ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ಪಂಜಾಬಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲೌಕಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ದೆಕುನ್ ಕಾನುನಿ ದ್ರಷ್ಟೆನ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾಪಣಾಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕಿ ಲಾಗು ಜಾತಾ ಅನಿ ತಾಂಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಸಬಾರ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಾನಿ ರುಜು ಜಾಲಾ ಅನಿ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಸ್ತುರೆ/ರಿವಾಜಿ ಮುಳಾಂತ್ ಮೆಳಲ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ದರ್ಲಾ.

ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಟ್ರಾವೆಂಕುರ್ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾ ಮಧೆಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪುರಾತನ್ ರಿವಾಜ್ ಅಸಾ. ಜರ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕಚ್ಚ್ ಧುವ್ ಅಸಾ ಅನಿ ಕೊಣಯೀ ಪುತ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಕ್ ತಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಜರ್ ಸಬಾರ್ ಧುವೊ ಅಸಾತ್ ಅನಿ ಕೋಣ್‌ಯೀ ಪುತ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಹಡಾಂ ಧುವಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀದಾನ್(ದೋತ್) ವಾ ಅಸ್ತಿಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಸೊ ದೀಂವ್ಚೆ ಅಸಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಪತಿ (ನಿಮಾಣೊ ಜಾಂವಯ್) ಮಾಂವಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಪೊಸ್ಕೊ ಪುತ್ ಜಾತಾ ಅನಿ ಘರ್ಚೊ ವಾರೆಸ್ದಾರಿ ಜಾತಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ನಿಮಾಣೊ ಜಾಂವಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜಿಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಹಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ದಸ್ತುರ್ ವಾ ರಿವಾಜ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಪಿಲಿಪ್ ಅಲ್ಫ್ರೇಡ್ ಮಾಲ್ವಿನ್ ವಿರೋದ್ ವೈ. ಜೆ. ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (1999 ಕೇರಳಾ ಉಂಚ್ಲಿ ಕೋಡ್ತ್) ದಾವ್ಯಾಂತ್ ಕೇರಳಾ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಎಕ್ ಸದಸ್ಯ್ ಪೀಠಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾ ಪ್ರಕಾರ್- ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿರೋದ್ ನಾಂ ಅನಿ ಕೇನನ್ ಲಾ (ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನ್) ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪೂರಕ್ ಅಸಾ. ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಅನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಅನಿ ಎಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ/ಭುರ್ಗೊ ಪೊಸ್ಕೆ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬರಿಂ ಸರ್ವ್ ಹಕ್ಕಾ ಅನಿ ಸಂಭಂಧ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ (ಸ್ವಂತ್) ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಅನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಂಭಂಧ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಸಂಭಂಧ್ ರುತಾ ಕರ್ತಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ಇರಾದ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಂಶಾವಳ್ ವಾಡಂವ್ಕ್, ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆ ವೆಳಾರ್ ಅದಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅನಿ ಅಸ್ತಿಚೆ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆ ಲೌಕಿಕ್ ಇರಾದೆ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್. ಕೋಡ್ತ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಂತ್/ಕೇಜಿಂತ್ ತಾಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಕೀ, ಎಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾ ಭುರ್ಗೊ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿಚ್ಚ್ ಸರ್ವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆ ಘೆಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಭುರ್ಗೆ/ಭುರ್ಗೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಜೋರ್ಜ್ ವಿರೋದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೇಸಿಂತ್ (2005 ಕೇರಳ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಕೋಡ್ತ್) ಪರಿತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ (ವಾಟೆರ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ) ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ ಜೊಡೆಂ ತಿಂ ಪೊಸ್ಕಿ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಕೀ- ಎಕ್ ಪೊಸ್ಕೆ ಅಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಚಿ ಅನಿ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪೊಸ್ಕೆಂ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್ ಅನಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಕೋಡ್ತ್ ವಾಸಂತಿ ವಿರೋದ್ ಫಾರೆಜ್ ಜೋನ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ (2007)ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಂತ್ ಕೇರಳ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಪಿಲಿಪ್ ಅಲ್ಫ್ರೇಡ್ ಮಾಲ್ವಿನ್ ವಿರೋದ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅದೇಶ್ ಉಕಲ್ನ್ ದರ್ತಾ ಅನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಅಸ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೊ ಹಕ್ಕ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅದೇಶ್ ದಿತಾ. ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಅಸ್ಚೆ ಬರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್(ತಾಂಕಾಂಚ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ/ಸ್ವಂತ್) ಭುರ್ಗಿ ಅಸ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾನುನಾಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ಣ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಲೌಕಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಮದ್ರಾಸಾಚಿ (ತಮಿಳ್‌ನಾಡ್) ಉಂಚ್ಲಿ ಕೋಡ್ತ್ ರಾಬಿ ವಿರೋದ್ ಜಾಸು ಲೀಲಾ (20/1/2000) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾತ್ ಅದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಕೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಂತ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸ್ಚೊ ನಾಂ. ಭಾರತೀಯ್ ವಾರಿಸ್ ಹಕ್ಕ್ 1925 ಪ್ರಕಾರ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಂತ್ ಹಕ್ಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ನಾಂ ಅನೀ ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಸ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಪುಣ್ 2000 ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಎಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಚೆ ಕಾನುನ್. ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಯೆತಾ ಅನಿ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಕ್ ಎಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ಮೆಳ್ತಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಕಾನುನ್(Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act:

2000 ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಚ್ಯಾ Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (as amended in 2006) ಕಾನುನಾಕ್ ತಿದ್ವಣ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ತಿದ್ವಣೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ ಅರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ಅನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಚಂದ್ರಾ (2009)ಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಂತ್- ಅರ್ಜಿದಾರಾನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಅನಿ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಅದೇಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕಾಣ್ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾನುನಿ ದ್ರಷ್ಟೆನ್ ಸರ್ವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಅನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಲಾಬಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿನ್ ತಾಂಚಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಶುಂಚ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನಾಚಿ (ಕೇನನ್ ಲಾ) ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಂ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಚೆ ಕಾನುನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಕೋಡ್ತ್ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೋಯ್ಸ್ ಪುಸ್ಪಲತಾ ವಿರೋದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮೀಲಾ ನೀನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಂತ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೊ ಹಕ್ಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ ಕೋಡ್ತ್ ಎಕ್ ಮೆಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಕೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ (ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್) ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದೊ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾವಳಿಚೆ ಪಾಲನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಶಬನಾಮ್ ಹಶ್ಮಿಚ್ಯಾ (2014) ದಾವ್ಯಾಂತ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಧರ್ಮಾತೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅದೇಶ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಂತ್ ಶಬನಾಮ್ ಹಶ್ಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಸ್ತ್ರೀ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿಂದು ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿ ನೆಣಾ ಜಾತಾ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಅಸ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿ ನೆಣಾ ಅಸಲ್ಲಿ. ಕೆದಾಳಾ ತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಾ ತವಳ್ ತಿ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ವಚುನ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅದಿಕಾರ್ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ್ ಎಕಚ್ಚ್ ರೀತಿನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅನಿ ಹೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮುಳಾವೆಂ ಹಕ್ಕ್ (Fundamental Right) ಜಾವ್ನ್ ರಚಿತ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಕುಶಿಂಚೊ ವಾದ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಭಾರಾತಾಂತ್ ಎಕ ರೂಪಾಚೆ ಕಾನುನ್ (ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕಚ್ಚ್ ರೀತಿಚೆ ಕಾನುನ್) ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮುಳಾವೆ ಹಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಚಿತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿನಂತೆಕ್ ಕೋಡ್ತ್ -ಹೊ ವೇಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾಕ್ ಸಮಂಜಸ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಚೆ ಕಾನುನ್ 2000 ಮುಳಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾನಿಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ ಅನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಂತ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಬರಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅದೇಶ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಅದೇಶಾ ವರ್ವಿಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಅಪ್ಣಂವ್ಚೊ ಹಕ್ಕ್ ಧರ್ಮಾತೀತ್ ಜಾತಾ ಅನಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಅಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಹೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಕಾನುನಾಕ್ (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) ತಿದ್ವಣ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಾನುನಾಚೆ ಕಲಂ 58 ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ- Indian prospective adoptive parents living in India, irrespective of their religion, if interested to adopt an orphan or abandoned or surrendered child, may apply for the same to Specialized Adoption Agency, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority.

ಸಮಾಪ್ತ್:

ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಶಬನಾಮ್ ಹಶ್ಮಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಂತ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದರ್ಮಾತೀತ್ ನಿಯಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ದಿತಾ ತರೀ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಂಗ್ದಾಚೆ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ಹಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಕಾರಾಣಾಂ ಅಸಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಬಳಾನ್ ವಿರೋದ್ಪಣ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ 1972 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಂತ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿದೇಯಕ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಎಕ್‌ರೂಪ್ ಕಾನುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಾಲ್ತೆಂತ್ ಅಸ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ವಯಕ್ತಿನ್ ಕಾನುನಾ/ದಸ್ತುರ್/ರಿವಾಜಿ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದೀಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೋಡ್ತಿ ಮುಕಾರ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ತಲಾಗ್ ವಿಶಿಂ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೋಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಅಫಿದಾವಿತ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೆ ವಿರೋದ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಎಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮೆಟ್ ಕಾಡಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಅಜೂನೀ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜಾಂವ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ದಿಶೆನ್ ಕಾನುನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುನಾ. ಹೆಂ ಎಕ್ ರೂಪಾಚೆ (ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕಚ್ಚ್ ರೀತಿಚೆ ಕಾನುನ್/Uniform Civil Code) ಕಾನುನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆ ಕಷ್ಟ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕನ್ವಡ್ತೆರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರೋಪ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಾನುನ್ ರಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್. ಪುಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪರಿಹಾರ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್.

ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ M.A. LLM
ಯಾಜಕ್ ಅನಿ ವಕೀಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators