ಹೆಂ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಚೆ ಬರಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸೊನ್ ಕಾನುನಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸೈಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಪ್ಣಾವೈತ್. ಎದೊಳ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕೇಜಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಅಸ್ಚೆ ದುಬಾವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಎಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಅಮ್ಚೆ ಮಾನೆಸ್ತ್/ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ ಕಾನುನಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ತಾಂ, ಕೊಡ್ತಿಚೆ ಬಾಗಿಲ್ ಥಾಪುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಸೊಡ್ ದೊಡಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ವಾಂಟುನ್ ಜಿಯೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿ ಕೊಣಾಕಿ ಕಾನುನಾಚಿ ಸಲಹಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಂಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ್ವಾರಿಂ ಹಿ ಸೆವಾ ಹಾಂವ್ ಅರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಕಾನುನಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾ. ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ವಾಚ್ಯೆತ್ ಅನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಅಪ್ನಾವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ತಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಎಡ್ರೆಸ್-
ಮಾ. ಬಾಪ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ
ಜೆ. ಪ. ಕಾ. ಫಿರ್ಗಜ್, ಮಾರೀಲ್
ದರ್ಬೆ ಪೋಸ್ಟ್, ಪುತ್ತೂರ್ -574242

Mobile: 9448780714/9986361061
Email- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಡಿ’ ಅಲ್ಮೇಡಾ

ಕುಂದಾಪುರ್ ತಾಲುಕಾಚಾ ಪಡುಕೋಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅನಿಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿ’ ಸೋಜಾಚಾ 6 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ, ಅಗೋಸ್ತಾಚಾ 15, 1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮಾ. ಬಾಪ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಡಿ’ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಯಾಜಕ್.   

ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಡುಕೋಣಾಂತ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಪದ್ವೆ ಶಿಕಾಪ್ ಸಾಂ. ಫಿಲೊಮಿನಾ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆಚಾ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ 2004 ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 23 ತಾರೀಕೆರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯಾಜಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಿಜೈ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೇವಾ ದೀವ್ನ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕಾನುನ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಉಡ್ಪಿಚಾ ವೈಕುಂಟಾ ಬಾಳಿಗಾ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಅನಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಅನಿಂ ಉಡ್ಪಿ ದುಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲಿ. 2008-09 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ ವಿಡ್ಯಾಲಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಾನುನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 18 ಮಹಿನೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಯೋಗಾಚಾ ವಕೀಲಾಂಚೆ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಉಡ್ಪಿ, ಚಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿಂ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕಾನುನ್ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 5000 ಜಣಾಂ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ (ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಯುವಜಣ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಅನಿಂ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್) ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನಾಚಿ ಮುಳಾವಿ ಸಮ್ಜಣಿಂ ದೀವ್ನ್ ತೆರ್ಭೆತಿ ಕೆಲಾ. ಸುಮಾರ್ 300 ವಯ್ರ್ ಕೇಸಿ ಸೊಡ್ ದೊಡಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನುನಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿಂ ದೀವ್ನ್ ಕೋಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕೇಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮರೀಲ್ (ಪುತ್ತೂರ್) ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿತಾ ಅನಿಂ ತಾಚೆ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ.

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators