ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಚಿವಾಲಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹಾನಾಚೆ 1% ವಾಹನಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಸಾತ್ ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 6% ಅವ್ಘಡಾಂ ಭಾರಾತಾಂತ್ ಜಾತಾತ್. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಾಣ್ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಚಲವಣೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಚಿ ನಾ ಸಮ್ಜಣಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಅಯ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಅಚರಣ್ ಕರ್ನ್, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಿತಾತ್. ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ಚಲಾವಣೆ, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಕ್, ಚಾಲಕ್ ಅನಿ ವಾಹನ್ ಸಂಭಂದಿ ಸಂಗ್ತಿ ಅಟಾಪ್ಲಲೊ ವಾಹನ್ ಚಲಾವಣೆಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾನ್ 1988 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ತಿದ್ವಣ್ಯೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ರಿಜಿಷ್ಟ್ರೇಶನ್, ಪರ್ವಣ್ಘಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಾಂ, ಅಪ್ರಾದ್ ಅನಿ ದಂಡ್, ಜವಬ್ದಾರಿ ಅನಿ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸಾ ವಿಶಿಂ ಕಳಯ್ತಾ. ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಹೊ ವಾಹನ್ ಕಾಯ್ದೊ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಾಹನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಾಹನಾ ದ್ವಾರಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಂಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಚೊ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾವೊತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾ ದಂಡ್ ಭರ್ನ್ ಚೂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ಚಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾಲಾಗಿಂ ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಅಸಾಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ದಾಕ್ಲೆ:

 1. ವಾಹನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜೆ ಲೈಸನ್ಸ್ (Driving License)
 2. ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ತ್ರೆಚೊ ದಾಕ್ಲೊ (Registration Certificate)
 3. ಇನ್ಸುರೇನ್ಸ್ ದಾಕ್ಲೊ (Insurance Policy)
 4. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೇಜ್ (Pollution Certificate)

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾಚ್ಯೊ ಜವಬ್ದಾರಿ ಅನಿ ಕಾಯ್ದೆ:

 • ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾನ್ ತಾಚಿ ಅನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಭದ್ರತಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ
 • ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪರ್ವಣ್ಘಿ ಅಸಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೆ.
 • ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ಅನಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ü ನಿಯಮಾಂಚೆ ಪಾಲನ್ ಕರ್ಚೆ
 • ಒವರ್ ಟೇಕ್ (Over Take) ಕರ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಒವರ್ ಟೇಕ್ ಕರ್ಚೆಂ
 • ದೋನ್ ಚಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ (Two Wheeler) ವಾಹನಾಂಚೆರ್ ಚಾಲಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅನೈಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಯಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಿಂ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ
 • ಪೋಲಿಸಾನಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾಹನಾಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ಪರೀಶೀಲನಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ.
 • ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾನ್ ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಅಮಾಲ್ ಸೇವನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ

ವಾಹನಾಚೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಅಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಅವ್ಘಡಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಅಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ವಾ ಕಾಯ್ದೊ-

ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಜಾರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್-

 • ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವವ್ನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚೆಂ.
 • ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗಮನಾಂತ್ ದವ್ರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್- ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾಕಲ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚೆ.
 • ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ/ತಿ ವೈಕ್ತಿ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ವಚುಂಕ್ ಪಡಾತ್‍ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉದೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ಅಮಿಂ ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಂಭಂಧಿತ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಅಮಿಂ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವ್ನ್ ವಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಅವ್ಘಡಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪೋಲಿಸಾನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಹಜರ್ ವರ್ದೆಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಎಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ತಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಅಮಿಂ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಸತಾಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ ದಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆ.
 • ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್- ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅವ್ಘಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪೋಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆ. ಪೋಲಿಸ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಹಜರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಅನಿ ವಾಹನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ವಾಹನ್ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ ತರ್ ವಾಹನ್ ಸೋಡವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾತಾ ನಾಂ ತರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ತ್ಯಾ ವಾಹನಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ವಾಹನ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್ ಸೋಡ್ನ್ ದಿತಾತ್. ತ್ಯಾ ವಾಹಾನಾಂತ್ (ಗೂಡ್ ವಾಹನ್ ತರ್) ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು (Perishable Goods) ಅಸಾತ್ ತರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕಾಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕೋಡ್ತ್ ದಿತಾ.
 • ಗುಮನಾಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್- ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ ವೆಳಾರ್ ಜರ್ ತುಮಿಂ ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾಂವ್ ತರ್ ಅನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಸೊಡ್ ದೋಡ್ ಕರ್ಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ವಾ ಕೋಡ್ತಿಚಿ ಕೇಸ್ ಚಡ್ ಗಂಬೀರ್ ಜಾಯ್ತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆ ಸಬಾರ್ ದಾಕ್ಲೆ ಅಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಕೀಲಾಂಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅನ್ಘಡಾಂ:

18 ವರ್ಸಾಂ ಭರನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ (ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಅಸಲ್ಲಿಂ) ವಾಹನಾಂ ದೀವ್ನ್ ವಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಲೈಸನ್ಸ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಾಹನ್ ದೀವ್ನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ತರ್ ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೇಜಿಚೊ ಹಾರ್ ಭಾರ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ 18 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ವಾಹನ್ ಚಲವ್ನ್, ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ/ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ.

ವಾಹಾನಾಂಕ್ ಇನ್ಸುರೇನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ:

ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಕ್ ಇನ್ಸುರೇನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಾಂ ವಾ ಅಸಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಹನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಹೊ ನಷ್ಟ್ ಭರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಾಂ ತರ್ ವಾ ನವೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ತರ್, ತೆಂ ವಾಹನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಂವ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಸಮಾಪ್ತ್:

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವಾಹನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸಬಾರ್ ನಿಯಮವಳಿ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾತ್ ಅನಿ ದಂಡ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅನಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಅನಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂ ವಾಹನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಟೀಣ್ ನಿಯಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ವಾಹನ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಚಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಅನಿ ವಡ್ಪಣ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಪ್ರಾಯೆಂಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಹನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ರಡ್ಚೆ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಅಸ್ಚೆನಾಂತ್. ಅಮ್ಚಿ, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಅನಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಚಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಕರ್ಯಾಂ ಅನಿ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನ್ ಸುಶೆಗಾಚೆ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಯಾಂ.

ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಡಿ’ ಅಲ್ಮೇಡಾ

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators