ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:
ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಚೆಂ ಎಕ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ಅಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ “ಅನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ‘ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಅಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ತಸಲಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಕರುನ್ ದಿತಲೊಂ’” (ಉತ್ಪತ್ತಿ 2:18). ಕಾಜಾರ್ ಎಕ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕ್. ಸಿವಿಲ್ ಅನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕರಾರಾಚೆ ಅನುಛ್ಛೇದ್ 23 ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ, “ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಅನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅನಿ ಕುಟಾಮ್ ರಚ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಅಸಾ”

ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ್ ಅನಿ ಅಂತರ್ ಜಾತಿಂಚಾ ಲಗ್ನಾ ಥಂಯ್ ಭಾರಾತಾಚೆ ಭೊಗಾಪ್?
ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಅಸಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಅಜೂನೀ ಅಂತರ್ ಜಾತಿಂ ಮಧೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತರ್ ಧರ್ಮಾ ಅನಿ ಜಾತಿಂ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಅಂತರ್ ಜಾತಿಂ ಅನಿ ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಾ ಮಧೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ಧರ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಷ್ಟ್ ಅನಿ ಗಡಿಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಲ್ಲಿ. ಅಜ್ ಕಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಅಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರೀ ಹಳ್ಳ್ಯಾನಿಂ ತಶೆಂ ಶ್ಹೇರಾನಿಂ ಸಭಾರ್ ಅಸಲಿ ಘಡಿತಾಂ ಘಡೊನಂಚ್ ಅಸಾತ್ (ಹೋನರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್). ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾನಿಂ ದಲಿತ್ ಸಮುದಾಯೆಚಾ ವೈಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚಾನಿಂ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ಚೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್/ಹಳ್ಳಿ ಉಜೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಸಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆ ದಾಖ್ಲೆ ಅಸಾತ್.

ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ?
ಅಧುನಿಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸವಿಂಧಾನಾಖಾಲ್ ಅಮಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಸಾಂವ್ ಅನಿ ಸಂವಿಧಾನ್ ಹರೇಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಮುಳಾವಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾರ್ ಕೊಡ್ತಿ ದ್ವಾರಿ ಅಧಾರ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಭಾರಾತಾಚಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಕೋಡ್ತ್ (ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತ್) ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಾಸ್ತಾವಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಗರ್ಜ್. ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ತಾಚಾ ವಾ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ/ಣೆಕ್ ವಿಂಚ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರೀತಿನ್ ಲತಾ ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೇಸಿಂತ್ ವಿವರಿಲಾ. ಜುಲಾಯ್ 7, 2006 ವೆರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಕೀ “ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಪ್ರಜಾ ಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ಅನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್, ದೆಕುನ್ ಹರೇಕಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ವೈಕ್ತೀನ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ವೈಕ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಅಸಾ” ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದೀವ್ನ್ ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ್ ವಾ ಅಂತರ್ ಜಾತಿ ಮಧೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಂ ಅನಿ ಜರ್ ಕೋಣಿಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ಕಷ್ಟಿತಾ ತಸಲ್ಯಾ ವೈಕ್ತಿಂಕ್ ಕಾನುನಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವೈಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಯ್ತಾ.

ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಕಾನುನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ?

  • ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲಗ್ನಾ ಕಾನುನ್, 1872

ಜರ್ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ಚ್ಯಾ ಚಲೊ ವಾ ಚಲ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೋಣೀಂ ಎಕ್ಲೊ ವಾ ಎಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲಗ್ನಾ ಕಾನುನ್ 1872 ಕಲಂ 4 ಮುಳಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

  • ವಿಶೇಷ್ ಕಾಜಾರಾಚೆ ಕಾನುನ್ 1954

ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್, ಮುಸ್ಲೀಮಾಂಕ್ ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ತಾಂಚಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚಾ ಲಗ್ನಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ.  ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಭಾರತಿಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾನುನ್ 1872, ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಹಿಂದು ಕಾಜಾರಿ ಕಾನುನ್ 1955, ಮುಸ್ಲೀಮಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಶರಿಯತ್ ಕಾನುನ್/ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಲಗ್ನಾ ಕಾನುನ್ 1957.
ಜರ್ ಎಕ್ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಅನಿ ಹಿಂದು ಚಲೊ ಅನಿ ಚಲಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾತ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ವಿಶೇಷ್ ಲಗ್ನಾ ಕಾನುನಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ. ಹಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾಚಾ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ?
ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಇತರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೀವನ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆಂ. ಎಕ್ ಫಿಲ್ಮ್/ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಂತುರ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬರೆಂ ಅಸಾ ಅನಿ ಜರ್ ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಹಿರೊ ಅನಿ ಹಿರೊಯಿಣೆನ್ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ವಿರೋಧ್ ವಚುನ್ ಧರ್ಮ್ ಅನಿ ಜಾತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಧ್ಯೆರಾನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಾ ಧ್ಯರಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್ ಪಿಂತುರ್ ಬರೆಂ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಜೀವಿತ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮಿಂ ವಿಸರ್ತಾಂವ್ ಅನಿ ತೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ಪಿಂತುರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ನೀಜ್ ಜೀವಿತಾಂತ್ ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್, ದೂಕ್ ಅನಿ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಚೆ ಸತ್. ತರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ (ಮತಾಂತರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ) ಲಗ್ನಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಿತೆಂ?

  • ಕುಟ್ಮಾ ಅನಿ ಮಿತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಹಕಾರ್:

ಮೋಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮಿತ್ರ್/ಮಿತ್ರಿಣ್ಯೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾತ್ ತರ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆನಾಂತ್. ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಅನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾತಾ. ಚಲ್ಯೆಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ತಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ದೂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಳು ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ದೊನ್ ಧರ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ವಿಬಿನ್ನ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸುಕಿ ದಾಡ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಹಾಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ.


  • ಎಕಾಮೆಕಾ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ:

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾಂತ್ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾ, ದೋನ್ ಮ್ಹನಾ ಅನಿ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಎಕ್ ಜಾತಾತ್ ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾ, ದೋನ್ ಮ್ಹನಾ, ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದೋನ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯೊ ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಜೀಣಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾತಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಬಿತ್ತ್, ಸುಂದರ್ ಅನಿ ಸುಲಬ್ ಜಾತಾ ಪುಣ್ ದೀಸ್ ವೆತಾನಾ ಜೀವನ್ ಕ್ಲೀಷ್ಟ್‍ಕಾರಕ್ ಜಾತಾ. ಭಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಅಸಾ. ಹೆರ್ ಕಾಜಾರಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಭಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾನಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಯೆತಾ.

 

  • ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಅನಿ ಸಮ್ಜಣೆಚೆ ಉಣೆಂಪಣ್:

ಕಶೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ದೆಣೆಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಚಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೀವಿತಾಂತ್ ಕಷ್ಟಾತಾನಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸಾತ್ ತರ್ ತವಳ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆ ಅನಿ ಸಮ್ಜಣೆಚೆಂ ಬಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾತ್. ಜರ್ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ದಿನಾಂತ್ ತರ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆ ಅನಿ ನಾಸಮ್ಜಣೆಂ ವರ್ವಿಂ ತುಟೊಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ.  

 

  • ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಭವಿಷ್ಯ್:

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾನಿ ಅಧಿಕ್ ಚಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದೆಂವ್ಚೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಭವಿಷ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ಚಡಾವತ್ ಅಸಲಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ ಅನಿ ಚಲಿಯೆಚಾ ಮತಿಂತ್ ಅಸ್ಚಿಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾ- ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ವಿಂಚುಂದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂ, ಚಲಿಯೆಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್‍ಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಶೆಂ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೆನಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ತಿಂ ವಿಂಚುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂಚ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಾಂದುನ್ ಜೆಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕೀಳ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾತ್. ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೆÇಟಾಕ್ ಖಾಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜ್ ಗೀ ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. 


ಸಮಾಪ್ತ್:
ಕಾನುನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂನಿ ರೆವ್ಡಾಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂತರ್ ದರ್ಮೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಯ್ತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವಿರಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್. ಅಸಲಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಯ್ತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂಯ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಎಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ದೆವಾಚೆ ಅನಿ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಅಶೀರ್ವಾದ್ ಗರ್ಜೆಚೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಲ್ಲೆ ಅನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ದೆಖಿಭರಿತ್ ರೀತಿನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಯ್ತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators