ಸೊದ್ನಾಂ ಅನಿಂ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್(ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್)
(ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರೀಯ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿಂ ಕಲಂ 93-100)

- ಮಾ. ಬಾಪ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ,
  ಯಾಜಕ್ ಅನಿ ವಕೀಲ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್)

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಜಿಂತ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರುಂಕ್ ದೋನ್ ರೀತಿಚಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಅಸಾತ್. ಅನಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್- ಪಯ್ಲೆಂ ವಾರಂಟ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚೆ ಅನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚೆ.

ವಾರಂಟ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸೊದ್ನಾ ಅನಿಂ ತಾಚಿ ರೀತ್:
    ವಾರಂಟ್ ಘೇವ್ನ್/ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾನ್/ಕೊಡ್ತಿನ್,  ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಎಕ್ ಜಾಗೊ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕ್ ರೀತಿನ್ ವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ವಸ್ತು ವಾ ದಸ್ತಾವೇಜಾ ವ ಅಕ್ರಮ್ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರುಂಕ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ದೀಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್. ಹೊ ಎಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಅನಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣಾಚಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ ತಾಚಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರತಾಯೆಚೆರ್ ಅನಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಚೆರ್ ಅಕ್ರಮಣ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಅಸಲೊ ಅದೇಶ್ ದಿತಾನಾ ಕೋಡ್ತ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆತಾ.

ಸಕ್ಯೆಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾನಿಂ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚೆ ವಾರಂಟ್ ಕೊಡ್ತ್ ದಿತಾ:
    ಕಲಂ 93(1) (ಅ) ಪ್ರಕಾರ್ ಕೋಡ್ತ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚೆಂ ವಾರಂಟ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾನಿಂ ದಿತಾ- ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸಾದಾರಣ್ ಸಮನ್ಸ್/ ಅದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್/ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ವಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್/ಪೋಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿನಿಂ ತಾಂಚೆ ತಾಬೆಂತ್ ಅಸಲ್ಲಿ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ದಸ್ತಾವೇಜಾ/ವಸ್ತು ಕೊಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಹಾಜರ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸಮನ್ಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಜರ್ ಹಾಜರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್/ ವಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಕರಿನಾ ತರ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ವಾರಂಟ್ ದಿವ್ಯೇತ್.

    ಜರ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಮನ್ಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ಚಿ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ/ವಸ್ತು ಹಾಜರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾಂ ತರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಂ ಮುಳಾಂತ್ ವಾರಂಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಹೆಂ ಕಲಂ ಅರೋಪಿಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಲಂ ಮುಳಾಂತ್ ಅರೋಪಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು/ದಸ್ತಾವೇಜಾ ಹಾಜರ್ ಕರುಂಕ್ ಅದೇಶ್/ವಾರಂಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ.

    ಕಲಂ  93(1) (ಬಿ) ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಎಕಾ ತನ್ಕೆಕ್ ಜರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಎಕ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ವ ವಸ್ತ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ ಪುಣ್ ತಿ ವಸ್ತ್ ಕೋಣಾಕಡೆಂ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಂ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಸಮೊರ್ ಹಾಜರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾರಂಟ್ ದೀವ್ಯೇತ್.

    ಕಲಂ  93(1) (ಸಿ) ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕ್ ರೀತಿನ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ವ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ತನ್ಕೆಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ವಾರಂಟ್ ದೀವ್ನ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರುಂಕ್ ಅದೇಶ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಜರ್ ಎಕ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್/ವಸ್ತ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಯ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅಸಲೆಂ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚೆಂ ವಾರಂಟ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾ ವರ್ವಿಂ ಜರ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅಡ್ಕಳ್/ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಅಸಾ ತರ್ ಹೊ ಅದೇಶ್ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ.

    ಕಲಂ 94 ಪ್ರಕಾರ್ ಜರ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಗಮಾನಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಶೇಖರಣ್/ವಹಿವಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾತ್ ವಾ ವಿರೋದ್ಪಣ್ ಅಸ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಶೇಖರಣ್, ವಹಿವಾಟ್ ವಾ ಸಂಸ್ಕರಣ್/ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ತಾತ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿರೋದ್ಪಣ್ ಅಸ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಶೇಖರಣ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾದಾರಣ್/ಖಚಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲಾಚ್ಯಾಕೀ ವಯ್ಲಾ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರುಂಕ್ ವಾರಂಟ್ ದೀವ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚೆಂ ಅದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಬರ್ ಅಸೊಂಕ್‌ಜಾಯ್ ಅನಿಂ ತಾಣೆಂ ಸಾದಾರಣ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಖಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಖಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಚಾರ್ ತಾಕಾ ಅಸಾಜೆ. ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾನ್ ಹೊ ಅದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್.

    ಕಲಂ 95 ಪ್ರಕಾರ್ ಜರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಎಕ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರ್, ಪುಸ್ತಕ್ ವಾ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂತ್ ದೇಶ್‌ದ್ರೋಹ್ ವಾ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಲಡಾಯ್ ವಾ ದೇಶಾಚಾ ಎಕತೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವಾ ಅಡ್ವರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಾ ಅಡ್ವರಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಾ  ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್/ರೀತಿ ರಿವಾಜಿಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಸಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಾಂ ವಿರೋದ್ ಸೂಚನ್ ದೀವ್ನ್ ಅಡ್ವರ್ಲಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾನ್ ವಾರಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೇಕ್ಟರಾಕ್ ಅನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಸಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಸೊಧುಂಕ್ ಅದೇಶ್ ದೀವ್ಯೆತ್. ಕಲಂ 96 ಪ್ರಕಾರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾ ವರ್ವಿ ಕೋಣಾಕಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ ತರ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯೇ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಅಪೀಲ್ ಕರ್ಯೆತ್.

    ಕಲಂ 97 ಪ್ರಕಾರ್ ಜರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕ್ಯೇದ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಸೊದ್ನಾ ಕರುಂಕ್ ವಾರಂಟ್ ದೀವ್ನ್ ಅದೇಶ್ ಕರ್ಯೆತ್.
ಸಾರ್ವತ್ರೀಕ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರುಂಕ್ ಅದೇಶ್ (ಕಲಂ 100)

    ಹ್ಯಾ ಕಲಂ ಮುಳಾಂತ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚೊ ಅದೇಶ್ ಚೂಕ್ ಲೇಕ್ ಮಾಪ್ ಕರ್ಚಿ ಅಯ್ದಾಂ ದವರಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಉರಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊದ್ನಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ರೀತಿಚಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಲಂ ಮುಳಾಂತ್ ಯೆತಾತ್.

    ಹ್ಯಾ ಕಲಂ ಪ್ರಕಾರ್ –
1) ಪೋಲಿಸ್/ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊದ್ನಾ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸೊನ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆಂ

2) ಸೊದ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಮ್ಹಾಲಾಕಾನ್/ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ಚಿ ಸೌಲತಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್.

3) ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್/ಹೆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘರ್ಚೊ ಧನಿಂ/ಹೆರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ರುತಾಂ ಜಾತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ದಾರ್/ಜನೆಲ್ ಫುಟೊನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಅಧಿಕಾರ್/ಸೂಚನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್.

4) ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ದೋನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಸೊಂಕ್‌ಜಾಯ್. ಹ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾದಾರಣ್‌ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪರಿಸರಂತ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್. ಜರ್ ತಸಲೊ ಕೊಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸರಂತ್ಲೆ ಮೆಳನಾಂತ್ ತರ್ ಭಾಯ್ಲೆ ಜಾತಾತ್ ಪುಣ್ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಅನಿಂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್.

5) ಹ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿಂಕ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಅದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್. ಹ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷಿಂಚೆ ನೀಜ್ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಅಸೊನ್ ಹಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

6) ಹಿಂ ಸೊದ್ನಾ ಜಾತಾನಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಧನ್ಯಾಕ್/ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾ ತಾಣೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜೆ.

7) ಸೊದ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ಅನಿಂ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ಅನಿಂ ತಾಚಿ ಎಕ್ ಪ್ರತಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಮ್ಹಾಲಿಕಾಕ್/ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದಿಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್.

8) ಸೊದ್ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದ್ರಡಿಕರಣ್ ಅನಿಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಅಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ ಅನಿಂ ಸಾಕ್ಶಿಂಚಿ ಹಾಜರಾತಿ ಸಾದಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators