ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:- ಸಾದಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಿ ಕೂಡ್ ಘರಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾರೆಸ್ದರಾಂ ಮಧೆಂ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊಡ್ನ್ ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಳೆತಾಂವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಝಗ್ಡೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಣಾಸರ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ತರ್ ಹೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆನಿ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ ಶಾಬಿತ್ ರಿತಿನ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂಗೀ? ಸಾದ್ಯ್ ಅಸಾ, ಜರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ ಕೊಣಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಶೆತಾಗೀ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಿವಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಬರವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪಾವಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಕ್ ‘ವಿಲ್ಲ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಭಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಯೆತಾ.

ಭಾರತೀಯ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿತ್ವ್ ಕಾಯ್ದೊ 1925 ಪ್ರಕಾರ್ ‘ವಿಲ್ಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಾನುನಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ನೆ ದ್ವಾರಿಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಆಪೆÇ್ಲ ಇರಾದೊ ಬರವ್ನ್ ದವರಲ್ಲೆಂ ದಸ್ತಾವೆಜ್. ಹೊ ಇರಾದೊ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ.

‘ವಿಲ್ಲ್’ಚಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಲಕ್ಷಣಾ-

1. ಕಾನುನಿಂ ದೃಶ್ಟೆನ್ ಪರ್ಗಣ್ನಿಂ ಕರ್ಚಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾನುನಿಂ ನದ್ರೆಂತ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿಂ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾನಿಂ ತಾಂಚಿ ರುಜು ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್.
2. ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಎಕಾ ಅಸ್ತಿಚ್ಯಾ ವಿಲೆವಾರಿಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಜರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚಿ ಅಸ್ತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್ತಾ ತರ್ ತಸಲೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಪತ್ರ್ ವಿಲ್ಲ್ ಜಾಯ್ನಾ.
3. ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾ.
4. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಅವ್ದೆರ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ/ತಿಣೆಂ ರದ್ದ್ ಕರ್ಯೆತಾ (cancel), ನವೆಂ ಕರ್ಯೆತಾಂ/ತಾಕಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕುಡ್ಸಿಯೆತಾ (codicil).
5. ‘ವಿಲ್ಲ್’ ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯುಟೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಅನಿ ವಿಲ್ಲ್ ರಿಜೀಸ್ತ್ರೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ನಾಂ ಪುಣ್ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.
6. ‘ವಿಲ್ಲ್’ಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾ ದ್ವಾರಿ ಆಸ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ತಾಂಕಾ ತಿ ಆಸ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸ್ತ್ ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಸಾದಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ದಸ್ತಾವೆಜ್ ವಿಲ್ಲ್ ವ್ಹಯ್ ನಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಪಸಣ್ ಕರುಂಕ್ ದೋನ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆಸಾತ್:-

1. ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಇರಾದೊ – ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಜರ್ ತ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾತಾ, ತವಳ್ ತೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ನಾಂ ತರ್ ತೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.
2. ವಿಲ್ಲ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ತೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಜರ್ ತೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಮರ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನಾ ವಾ ಮರ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ವಿಲ್ಲ್ ಕೊಣೆಂ ಕರ್ಯೆತಾ:

ಭಾರತೀಯ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿತ್ವ್ ಕಾಯ್ದೊ 1925 ಕಲಂ 59 ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್, ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಾರ್ಕೊ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಆನಿಂ 18 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ಬರವ್ಯೆತ್. ದೊಳೆ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಕಾನ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಉಲೊಂಕ್ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್‍ಯಿ ವಿಲ್ಲ್ ಬರವ್ಯೆತ್. ಸಾದಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸೊನ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಮಧೆಂ – ಮಧೆಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಿಲ್ಲ್ ಬರವ್ಯೆತ್. ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸೊನ್, ಜಾಣಾಂ ಆಸೊನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಆಸೊನ್ ವ ಅಮಾಲ್ ಸೇವನ್ ಕರ್ನ್ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಿಲ್ಲ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ರುಜು ಕರ್ತಾನಾ ವಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮಾಲ್ ಸೇವನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಸಾಕ್ಷ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಯೆವಂತ್ ದೆಕುನ್ ತೊ/ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಲ್ಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ವಿಲ್ಲ್ ಕಶೆಂ ರದ್ದ್ ಕರ್ಯೆತಾ?

• ವಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ; ವಾ
• ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ವಾ ತ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ನವೆಂ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ (codicil) ; ವಾ
• ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೆÇ್ಲ ಇರಾದೊ ಬರವ್ನ್ ವಾ ಹೆರ್ ವಿಧಾನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್: ವಾ

ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ವಾ ಪಿಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರೀತಿನ್ ತೆಂ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ.

ಹ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ರದ್ದ್/ನಾಸ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಲ್ ರದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ಅಪವಾದಾಂ (exceptions) ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾನಿಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ –
• ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ , ಬುದ್ದಿಸ್ತ್, ಸಿಖ್ಖ್ ವಾ ಜೈನಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾಂತ್;
• ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ಲಗ್ನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ರದ್ದ್ ಜಾಯ್ನಾ.
• ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ರದ್ದ್ ಜಾಯ್ನಾ.
• ದೋಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಾ ಲಗ್ನಾ ದ್ವಾರಿಂ ರದ್ದ್ ಜಾಯ್ನಾ.
• ವಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲಗ್ನ್ ಕಾನುನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ರದ್ದ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಭಾಷೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್:
ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಭಾಸ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ರೀತಿನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸರಳ್ ಆಸೊನ್, ಗೊಂದೊಳ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ವಿಲ್ಲ್ ಟೈಪ್ ಕರಿಜೆ ವಾ ಹಾತ್ ಬರ್ಪಾನ್ ಅಸಾಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ ನಿಯಮ್ ನಾಂ. ವಿಲ್ಲ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತ್ ಬರ್ಪಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ತಕ್ರಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ವಿಲ್ಲ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಭಾಷೆನ್ ಬರವ್ಯೆತ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರಾಚೆರ್ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾದ್ಯಾ ದೊವ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಬರವ್ಯೆತ್.

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್:
ವಿಲ್ಲ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿ ತರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಪ್ತಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರತಿ ಕಾಡ್ಯೆತಾ. ವಿಲ್ಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದ್ವಾರಿಂ ತೆಂ ಎಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ವಿಲ್ಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ರುಜು ಕರಿಜೆ ತರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಎಕಾ ಸಾಕ್ಷಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಕ್ಷ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ವಿಲ್ಲಾಚೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ತೆಂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಾಚೊ ಗುರ್ತ್, ದಸ್ಕತ್, ವೀಲ್ಲ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಚೊ ಫೆÇಟೊ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಲ್ಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

ವೀಲಾಕ್ ಕುಡ್ಸುಂಚೆ/ವೀಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಳ್ವುಂಚೆ ವಿಧಾನ್/ಕೊಡಿಸಿಲ್ (codicil) :

ಕೊಡಿಸಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಸಹಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಸಲೆಂ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕುಡ್ಸುಂಕ್/ಕಳ್ವುಂಕ್/ವಿವರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಹೆಂ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ್ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಸಾಂಗತ್ಪಣ್ ದಿತಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹೆಂ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾ.

ವಿಲ್ಲ್ ಕೆದಾಳಾ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ?

ಭಾರತೀಯಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲಂ 59, 61 ಆನಿಂ 89 ಸಕ್ಯೆಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾನಿಂ ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ಮೋಲ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ.

• ಕಲಂ 59 ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಅಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಮೋಲ್ ಅಸನಾಂ:
• ಕಲಂ 62 ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ದಬಾವಾಕ್ ಒಳಗ್ ಅಸೊನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ವಾ ಮೊಸ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ಕರಯ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸ್ವಂತ್ ಮನಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಕಾ ಮೋಲ್ ನಾಂ;
• ಕಲಂ 89 ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕಾ ವಿಲ್ಲಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ಚೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ.

ಮತಿಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ:

1. ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಣೆಂ ಕರ್ಯೆತ್:
2. ವಿಲ್ಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಿಲ್ಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಪುಣ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಬೊರೆಂ;
3. ವಿಲ್ಲ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತ್ ಅಕ್ಷರಾನಿಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಂ;
4. ವಿಲ್ಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಭದ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ;
5. ಎಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ವಕೀಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ. ನಾಂ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಲ್ಲ್ ಅಚಾತುರ್ಯಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ.
6. ವಿಲ್ಲ್ ಎಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಅಸ್ಕತ್ ದಾಕ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ವಿಲ್ಲ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮೊಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಜಾಯ್.

7. ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ ಘಾಲ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಆಸೊನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಂಭಂದಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಂ; ಸಾಕ್ಷಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆ ನ್ಹಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ಲ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್, ದೆಕುನ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾನಿಂ ವಿಲ್ಲ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.
8. ವಿಲ್ಲ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ಸಬ್ದ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್;
9. ವಿಲ್ಲ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾ.
10. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಲ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಪ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ತರ್ ವಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಜರ್ ಕರ್ನ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಂವ್ಚಿ.
11. ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಿಲ್ಲ್ ಕೊಣಾಚಾಯ್ ನಾಂವಾರ್ ಬರಯೆತ್. ಪುಣ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾ ಕಾತಿರ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್.
12. ವಿಲ್ಲ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂತೆತೆಚೊ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಚೊ ಗರ್ಜ್.

ನೋಮಿನಿ (Nominee)/ಪ್ರತಿನಿಧಿ:

ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ದವರಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ ನೊಮಿನಿ ವಾ ಹಕ್ಕದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಐವಜ್/ಎಫ್.ಡಿ ದವರಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಐವಜಾಕ್/ಎಫ್.ಡಿಕ್ ನಮಿಯಾರಲ್ಲ್ಯಾ ನೊಮಿನಿಕ್/ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಐವಜ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಸಾ. ಪುಣ್ ಕಾನೂನಿ ದ್ರಷ್ಟೆನ್ ಜರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಂತ್ ನೊಮಿನಿಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಐವಜ್ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಐವಜ್ ತಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾ. ನಾಂ ತರ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಂ. ನೊಮಿನಿಕ್ ತೊ ಐವಜ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಅನಿಂ ಕಾನೂನಾ ಮುಳಾಂತ್ ತೊ ಐವಜ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಮೆಳಾಶೆ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಾ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ.

ಬರಯ್ಣಾರ್:
ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ MA, LLM
ವಕೀಲ್ ಅನಿ ಯಾಜಕ್
ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators