ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಬಿ.ಎ, ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಮ್
ವಿಗಾರ್, ಮರೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅನಿ ವಕೀಲ್

 ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:

ಹ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್/ಲೋಕ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಾ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಅತೀವ್ ಮನವ್ಯೊ ಅನಿ ವಿನಂತ್ಯೊ ರಾಶ್ಟ್ರಾವ್ಯಾಪಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಜಾವ್ಣಿಂ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹೆಳ್ತಾ. ಹೊ ಕೊಣಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಮಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಬರೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಅಮಿಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಅವಾಜಾಂತ್ ವಾಳೊನ್ ವೆಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ “ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೊ ಮಹರಾಯಾ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾದಿ ಪ್ರಕಾರ್ ವೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ದೀಸ್ ಸಾರಿಜೆ ಪಡ್ತಿತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಅಮಿಂ ಚಡಾವಾತ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಫಾತರ್ ಮಾರ್ನ್, ಚಲವ್ನ್ ವೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರಡೊನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ.


ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಕಾನುನಾಚಿ ಜರೂರತ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ತೆಂ ಕಾನುನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಚಾರ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಅವಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರ್ ತೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದೇವಾನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಸಕತ್ ದಿಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿ ಸಕತ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಹರೇಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ.
   

ಹ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಅವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ಎಕಾ ರುಪಾಚೆಂ ಕಾನುನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಅನುಕೂಲತಾ ಅನಿ ಅನನುಕೂಲತಾ ವಿಶಿಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.
ಸಾದ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಗುಸ್ಪೊಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಸಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧೇಶನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ವಿವರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ.


ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಲೋಕ್ ವೆವ್ಹಾರ್/ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
   

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಂಧಾನಾ ಮುಳಾಂತ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ್ ಅಡಳ್ತೆಂತ್ ಹರೇಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕಾನುನಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಅಂಗ್ ಅಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾನುನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಪಯ್ಲೊ, ಸಿವಿಲ್ ವಾ ಲೋಕ್ ವೆವ್ಹಾರಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ {ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸಿವಿಲ್ ಪೆÇ್ರೀಶಿಜರ್ ಕೋಡ್(ಲೋಕ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯ ಕಾಯ್ದೊ), ಕಾಜಾರಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ, ವಿಚ್ಝೇಧನ್ ಕಾಯ್ದೊ ಅನಿ ಹೆರ್}, ದುಸ್ರೊ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾಯ್ದೊ (ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಭಾರತೀಯ್ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರೀಯ ಕಾಯ್ದೊ, ಭಾರತೀಯ್ ದಂಡ ಕಾಯ್ದೊ, ಕಶ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೊ/ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುಂಕ್ ಕಾಯ್ದೊ, ಅನಿ ಹೆರ್). ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನಿ ಸಿವಿಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಅಸ್ಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಸಾತ್.


ಸಿವಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಸ್ತಿಕ್, ಲಗ್ನಾಕ್, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವಕ್, ವಿಛ್ಛೇಧನಾಕ್ ಸಂಭಂಧಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಚೊರಿ, ಖುನಿ, ಮೋಸ್ ಅನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಚುಕಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ.


ಎದೊಳ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೇದ್ ಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಜಾಂವ್ ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲೀಮ್, ಪಾರ್ಸಿ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾಚೊ, ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಎಕಚ್ಚ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕ್ರೀಮಿನಲ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ತಾಕಾ ಸಮಾ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾ ಲೋಕ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ತಾಂಚಾ ತಾಂಚಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾಯ್ದೆ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವ್ (ಸಕ್ಶೇಶನ್ ಕಾನುನ್) ಕಾಯ್ದೊ, ಹಿಂದು ಉತ್ತರಾಧಿತ್ವ್ ಕಾಯ್ದೊ, ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಉತ್ತರಾಧಿತ್ವ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಅಸಾ. ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನೀ ಫರಕ್ ಅಸಾ.
   

ಹೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ನ್, ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪರಿಂ ಎಕಚ್ಚ್ ರೀತಿಚೆಂ ಲೊಕ್ ವೆವ್ಹಾರಾಚೆ/ಸಿವಿಲ್ ಕಾಯ್ದೊ/ಕಾನುನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ನ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಚಳ್ವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ. ಹಿ ಚಳ್ವಳ್ ಕಿತ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚಿ ಅಮಿಂ ಅಜ್ ಗರ್ಜ್. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಎಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ.

ಎಕಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಸಿವಿಲ್/ಲೋಕ್ ವೆವ್ಹಾರಾಚಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಜರೂರತಾ/ಧನಾತ್ಮಾಕ್ ಸಂಗ್ತಿ:
   

ಲೋಕ್ ವೆವ್ಹಾರಾಚೊ/ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ ರುಪಾಚೆ ಕಾನುನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚಿ ಕಾರಾಣಾಂ ಸಬಾರ್ ಅಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡಿಂ-


1.    ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿದತೆಂತ್ ಎಕತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಎಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್:
ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾ ಥಂಯ್ ವಿವಿಧತಾ ಅಸಾ. ವಿವಿಧತಾ ಭಾಷೆಂತ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಂತ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಸಗ್ತಿಂತ್. ಎಕ್ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಎಕ್ ವರ್ತೆಂ ಹಾತೆರ್.

2.    ವಿವಿಧ್ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಖ್ ರೀತಿನ್ ಕಾನುನಾಂತ್ ಅವ್ಕಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೆ ರಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್:
ಸಬಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ಅನಿ ಮುಕೆಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸೌಲಬ್ಯಾಂಚಿ ಅಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಕಾನುನಾಂತ್ ಅವ್ಕಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾತ್. ಜರ್ ಸಕ್ಟಾಂಕಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ಅಸಾ ತರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಂಕ್ ಅಸ್ಪದ್ ಅಸ್ಚೊ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್.


3.    ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನಾಂ ಸಾರ್ವಜನೀಕ್ ಜೀವನಾಕ್ ಎಕ್ ಅಪವಾದ್:
ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕೇಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ನ್, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ನ್ ನ್ಯಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಟಿಣ್ ಜಾತಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ವಿವಿಧ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿ ಅಡ್ಕಳ್.

4.    ನವೀಕರಣ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾನಿಂ ಅಸಲೆಂ ಕಾನುನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾ:
ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಿಂ ಎಕ್ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ/ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ/ಸಮುದಾಯೆಚಾ ಅಭಿವ್ರದ್ಧೆಚ್ಯಾಕೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚಿ ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ಚಡ್ ಗಮನಾರ್ಹ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್.

5.    ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಹಕ್ಕಾ ಚಡಯ್ತಾ:
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂ ಅನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಅನಿ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಅಭಿವ್ರದ್ದೆಕ್ ಪಾವಾಜೆ ತರ್ ಎಕ್ ರುಪಾಚೆ ಕಾನುನ್ ಗರ್ಜ್.

6.    ಹರೇಕಾ ದೇಶ್‍ವಾಸಿಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾಕ್:
ಎಕ್ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ತೀನ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೆಂಚ್ ಹಿಂದು ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭಂಧಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾತಾ. ಅಸಲೊ ತಫಾವತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂವಿಂಧಾನಾಚ್ಯಾ ಕಲಂ 14 ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಚಿ ಚ್ಯುತಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್.

7.    ಧರ್ಮಾತೀತ್/ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಸ್ಥಾಪನ್:
ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಎಕ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ವಯ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಕೀಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇಧ್ ಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಲಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನಾ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಅಸಾ.

ತರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಕಿತೆಂ?
   

ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲೆ ವಾದ್ ಅಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಅಸಾತ್ ಅನಿ ಹೆ ವಾದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಹ್ಯಾ ವಾದಾನಿಂ ಅಸ್ಚೆ ಉಣೆಪಣ್.
   

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎಕ್ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ರೀತಿಚಿ ಚಳ್ವಳ್ ಚಲೊನ್ ಅಸಾ ತರೀ ಹಿ ಚಳ್ವಳ್ ಅತಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ.

ಎಕಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾಚ್ಯಾ ಜ್ಯಾರಿಯೆ ಸಂಭಂದಿ ಚರಿತ್ರಾ:
ಭಾರಾತಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹೆಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಕ್ ಸಂವಿಂಧಾನಾಚೊ ಪಿತಮಹಾ ಡಾ. ಅಂಬೆಡ್ಕರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಅನಂತಶ್ಯಾಮ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಕೆ.ಎಮ್. ಮುನ್ಶಿಜಿ, ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕ್ರಷ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅನಿ ಹೆರಾನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪೆÇಕರ್ ಸಾಹೆಬ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್‍ವಾದಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಕೆಲೊ. 1948, ನವೆಂಬರಚಾ 23 ವೆರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಎಕಾ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ‘ಜರ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚೊ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂಚ್ ಭಾರತ್ ಮುಂದರುನ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಂಥ್ವಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮುಸ್ಲೀಮಾಂಚಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿರೋದ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಸಂವಿಂಧಾನಾಚ್ಯಾ ರಚನೆ ವೆಳಾರ್ ಬಹುಮತ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಅಧಿವೆಶನಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮುಸ್ಲೀಮಾನಿ ತಾಂಚೊ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯೊ ಪಾಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಕರಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಒಪ್ಪಂದಾಚೆರಚ್ಚ್ ಹೊಂದೊನ್ ಸಂವಿಂಧಾನಾಚೆ ಅನುಛ್ಛೇದ್ 44 ರಚಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಅನುಛ್ಛೇದ್ 44 ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ರಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚಾ ಹ್ಯಾ ರೀತಿಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ಶ್ರೀ ಮಿನೂ ಮಶಿನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹಂಸಾ ಮೆಹತಾ ಅನಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ವಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಣಿಂ ವಾದ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡ್ಕಳ್. ದೆಕುನ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚೊ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ತಾತ್.


ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ಅನಿ ಭಾರಾತಾಚೆ ಸಂವಿಂಧಾನ್:
   

ಭಾರಾತಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಮಂತ್ರಿನ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಭಾರತಾಚೆ ಸಂವಿಂಧಾನ್ ಅನುಛ್ಛೇದ್ 44 ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ-“ಭಾರಾತ್ ದೇಶ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತ್‍ವಾಸಿಂಕ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ”. ಅನುಛ್ಛೇದ್ 44 ನಿರ್ಧೇಶನ್ ನಿಯಮಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಯೆತಾ.  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗೆತೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ನಿಯಮಾಂ. ಹಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ನಿಯಾಮಾವಳಿ ಮಾತ್ರ್. ಹಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊಡ್ತಿ ದ್ವಾರಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ.  ಅನುಛ್ಛೇದ್ 36 ಥಾವ್ನ್ 51 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್, ಅರ್ಥಿಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಲೌಕಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ನಿಯಮಾಂ.

ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ಗರ್ಜ್‍ಗೀ?
ಭಾರತ್ ದೇಶ ತಸಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ಗರ್ಜ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಬಳಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಜಾಪ್ – ವ್ಹಯ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಪೂರಕ್. ಇಟಲಿಂತ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಂತ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಅಜ್ ಭಾರಾತ್ ದೇಶಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾನಿಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾತೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನಾಚೆ ಪಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಭಾರತ್ ಉದರ್ಗೆತೆಕ್ ಪಾವವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಶಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆಚೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ವರ್ವಿಂ ರುಜು ಜಾತಾ.


•    ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ಲಗ್ನಾಂತ್, ವಿಛ್ಛೇಧನ್, ಉತ್ತಾರಾಧಿಕಾರತ್ವ್ ಅನಿ ಜೀವನಾಂಶಾಂತ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಭಾರತಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಧರ್ಮ್, ಸಂಸ್ಕತಿಚೆ ಅಚರಣ್ ಅನಿ ತಾಚಿ ಪಾಳಾಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ರೊಂಬಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಭಾಯೆಚೆ ನ್ಹಯ್. ಬಳಾನ್ ಹೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಬಾಚಾಕೀ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಭಾದಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ.


•    ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾಕೀ- ಕೋಣಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಅನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ರಚಿತ್ ಕರ್ಚೊ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವ್ ಕಾನುನ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್, ಮುಸ್ಲೀಮಾಂಕ್ ಅನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಅಸಾ. ಕೋಣಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಕ್ ವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಚರಣಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಕ್ ತಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಧರ್ಮ್ ನಾಂ. ಭಾರತ್ ಎಕ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಅನಿ ಧರ್ಮಾತೀತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್.


•    ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಿಯಾಮಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್‍ವಾದಿಂಚೆ ವಿರೋದ್ಪಣ್ ವಿಶೇಷ್ ಅಡ್ಕಳ್.
ಮ್ಹಜೆ ಅಭಿಪ್ರಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾರಾಣಾಂ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಾದ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಅಶಿ ಅಸಾ- ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ವಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚೆ ನಿಯಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆ ಅನಿ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಭಾಯೆಚೆ ನ್ಹಯ್. ಜರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ದ್ವಾರಿಂ ಅರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸೂಕ್ಷತಾಯೆನ್ ಭರಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆಚೆ ನ್ಹಯ್.


ಸಂಪವ್ಣಿ:
   

ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಅತಾಂಚಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೊ ಅನಿ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿನ್ (ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿನ್) ಸಬಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನಾಚೆ ಜ್ಯಾರಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾ ತರೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಲೋಚೆನೆರ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಅನೇಕ್ ಅಂಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ರಚಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರೇಕಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಜಮ್ಮು ಅನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್, ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ರದ್ದ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾದಾಚಿ ಮಿಸ್ಳಾವ್ಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ- ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ಯೇಕಾ ಧರ್ಮಾಚೆರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ; ವಿವಿಧ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆ ಅನಿ ಧರ್ಮಾ ಮಧೆಂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆಚೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಸಂಪಂವ್ಚೆ ಪುಡೆಂ ಮ್ಹಜಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಯೆಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿನಾಸ್ತಾಂ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಖಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಅಕೇರ್ ಕರ್ತಾಂ.

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators