ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಧರ್ಮ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ (ಮತಾಂತರ್/ಮರುಮತಾಂತರ್) ವಿಶಿಂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಜಾಡುಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚರ್ಚೆಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಅರ್ವಿಲ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿನಿ ದೀಂವ್ಚಿ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ವಿಧಾನಾ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರ‍್ಯಾಲಿ ವೆಳಾರ್ ಅಪ್ಣಾಕಚ್ಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಾದ್ವಿ ನಿರಂಜನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ, “ಲೊಕಾನಿಂ ರಾಮ್ಜಾದೆಂಕ್(ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್) ಮತ್ ಘಾಲಿಜೆ ಹರಾಮ್‌ಜಾದೆಂಕ್ ನ್ಹಯ್(ಅನಧಿಕ್ರತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್) ನ್ಹಯ್.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್  ಅಪ್ಲೆ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣ್ಘೆತಾ.  ಅನ್ಯೇಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಯೋಗಿ ಅದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನೇಕ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಎಮ್ ಪಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ ಖಂಯ್ಸರ್ 10 ಥಾವ್ನ್ 20% ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಅಸಾತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಣ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಜಾತಾತ್, ಖಂಯ್ಸರ್ 20 ಥಾವ್ನ್ 35% ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತ್ ಅಸಾತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗಂಬೀರ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಜಾತಾತ್. ಅನಿ ಖಂಯ್ಸರ್ 35% ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತ್ ಅಸಾತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ” ಹೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ತಾಣೆಂ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಕ್ಯಾತಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿ ಅನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿ ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಗುಂವ್ಡಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾ.

ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ:

ಭಾರಾತ್ ದೇಶ್ ಎಕ್ ಸೆಕುಲಾರ್/ಧರ್ಮ್ ನಿರಪೇಕ್ಷ್ ಜಾತ್ಯಾತಿತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ದೇಶ್ (ಸೆಕುಲಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾ ಸವೆಂ ಮಯ್ಪಸಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ). ಹೆಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಕಳ್ತಾ. ಧರ್ಮ್, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಕಾನುನ್ ಕಾಯ್ದೆ ರಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸವಯೆಚೆರ್, ಹವ್ಯಾಸಾಂಚೆರ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚೆರ್, ಸಂಪ್ರಾದಾಯ್, ಅಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್, ರಿವಾಜೆಂಚೆರ್ ಅನಿ ದಸ್ತುರೆಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊ ದಸ್ತುರ‍್ಯೊ, ರಿವಾಜಿ, ಅಚಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಅನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜೀವಿತಾಚೆರ್ ಅನಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಜೀವಿತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾ, ಉಮಾಳೊ, ಭಾವನಾ ಅನಿ ಭಿಯಾಂಚೆರ್ ವಾ ಗೌರವಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಅಸ್ತಾ. ಧಾರ್ಮೀಕ್ ವಿದಿವಿಧಾನಾ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ವಾ ಪುರೊಹಿತ್, ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಸೆರೆಮನಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಧಾರ್ಮೀಕ್ ವಸ್ತು, ಯಾತ್ರಿಕ್ ಜಾಗೆ, ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿ ಅನಿ ಗೌರವ್ ಸೂಚಕ್ ನಾಂವಾ,  ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ... ವಾ ರೆವೆರೆಂಡ್... ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಧರ್ಮ್ ಎಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾಲಾ.

ಧರ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಒಗ್‌ಬನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, “ಧರ್ಮ್ ಅತೀಮಾನುಷ್ ಸಕ್ತೆ ದಿಶಿಂ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್. ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಅನಿ ದೆವಾ ಮಧೆಂ ಅಸ್ಚೊ ಸಂಭಂಧ್ ವಿವರಯ್ತಾ ಅನಿ ನೀತಿವಂತ್ಪಣಾ ಅನಿ ನಡ್ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾಟ್ ವರ್ಚಿ ನಿಯಮಾಂ ದಿತಾ” ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಜಾಣಾರಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ, “ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಅಗಣಿತ್ ಸಕತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಶಾಥಿ ವಾ ವೆವಸ್ಥಾ” ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಅತೀಮಾನುಷ್ ಸಕ್ತೆ ಥಂಯ್ ದವರ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಳಯ್ತಾ. ಮ್ಹನಿಸ್ ಅಗಣಿತ್ ಸಕ್ತೆ ಥಂಯ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ಅನಿ ಅಪ್ಣಾಕಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಗೀತಾ ಅನಿ ಹೆರ್ ಅಸಲಿ ಕರ್ತುವಾಂ ಅಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಮ್ಹನಿಸ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಕೀ, ಜರ್ ಹೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಪುಣ್ ಚುಕ್ಲೊ/ಚುಕ್ಲಿ ತರ್ ತ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ತಾ ಅನಿ ಅಪ್ಣಾಕಚ್ಚ್ ನಾಸಾಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರಾತಾಂತ್ ಧರ್ಮ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಎಕ್ ಅಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಸವಾಲಾಂ ಅಶಿಂ ಅಸಾತ್- ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಅನುಸರಣ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆ ಥರಾಂವ್ಚೊ?, ಎಕಾ ದೆಶಾನ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಎಕ್ ಧರ್ಮ್ ಅನುಸರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಯೆತಗೀ?, ಎಕಾ ದೇಶಾಕ್ ತಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧರ್ಮ್ ಅಸ್ಯೆತ್‌ಗೀ?, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೆ/ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚೆ  ಪಂಗಡ್ ವಾ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ಯೆತ್‌ಗೀ?

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಭಾರತಿಯ್ ಸಂವಿಂಧಾನಾಚ್ಯಾ ಅನುಸರಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಅಸಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಭಾರಾತಾಂತ್ ಅಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಭಾರತ್ ಎಕ್ ಧರ್ಮ್ ನಿರಪೇಕ್ಷ್ ಜಾತ್ಯಾತಿತ್ ದೇಶ್. ಸಂವಿಧಾನಾ ಮುಳಾಂತ್ ತಾಕಾ ತಾಚೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧರ್ಮ್ ನಾಂ. ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಅನಿ ಧರ್ಮ್ ನಿರಾಪೇಕ್ಷ್ ವಾದ್ ದೇಶಾಕ್ ಧರ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಕರ್ತಾ. ಧರ್ಮ್ ನಿರಾಪೇಕ್ಷ್ ವಾ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ವಿವರುನಾ ತರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ದೇಶಾಕ್ ತಾಚೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧರ್ಮ್ ನಾಂ ಅನಿ ಹರೇಕಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. 

ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಂಧಾನಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಾರ್ ಅನುಚ್ಚೇದಾಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಅನುಚ್ಚೇದ್ 25, 26, 27 ಅನಿ 28 ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವರ್ ದಿತಾತ್.

ಸಂವಿಂಧಾನಾಚೆ ಅನುಚ್ಚೇದ್ 25- ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅನಿ ತೊ ಧರ್ಮ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರುಂಕ್, ಅಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಅನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶರ್ತಾಂಕ್ ಅನಿ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಬದ್ದ್ ಜಾತಾ. ತಿಂ ಶರ್ತಾ- ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಪಾಲನಾ/ಅಚರಣೆ ವಾ ಪ್ರಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಶಾಂತಿ ಕದ್ವಳೊಂಕ್, ನೈತಿಕತೆಚೆ ಜೀವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್,  ಕಾನುನ್ ಪಾಲನಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ.  ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಕಾನುನ್ ರಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ಅನುಚ್ಚೇದ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಹಕ್ಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ದಬಾವಾನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ಅಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾ. 

ಅನುಚ್ಚೇದ್ 26- ಧರ್ಮಾಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಹೆಂ ಅನುಚ್ಚೇದ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾನಿಂ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಾನುನಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ದಯಳಾಯೆಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಕರ್ಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಅನಿ ತಾಕಾ ಸಂಭಂದಿತ್ ಅಸ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅನಿ ತ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಚಿ ಮೇಲ್ ಖಬಡ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಅಸಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಅನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಲಯೆತ್. ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್/ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತಾನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. 

ಅನುಚ್ಚೇದ್ 27 ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬಳ್ ವಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರೊಂಕ್ ಅಸ್ಪದ್ ನಾಂ. 

ಅನುಚ್ಚೇದ್ 28 ಪ್ರಕಾರ್ ಸಂಭಂದಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಅನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿಕ್ ಹಾಜರ್ಪಣಾಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅನುದಾನಾಚ್ಯಾ  ಅದಾರಾನ್  ಚಲ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕೊಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಪದ್ ನಾಂ. 

ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ವಿವಿಧತೆಂತ್ ಎಕತಾ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ದೇಶ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹೆರ್ ದೇಶಾನಿ ಅಸಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಭಾರತ್ ದೇಶಚ್ಯಾ ಸಂವಿಂಧಾನಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ ಅನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಹಕ್ಕ್. ಭಾರಾತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ಎಕಚ್ಚ್ ಅನಿ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಎಕ್ ಧರ್ಮ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಂಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್:

ಅಜ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆರ್ ಎಕ್ ನದರ್ ಘಾಲಿ ತರ್ ಎದೊಳ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಉರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉದೆತಾ. ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಂತ್ ತಾಲಿಬಾನಾ ತಸಲಿ ನಿಯಮಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಮೂಳ್‌ಭೂತ್ ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಹಿಂದು ದೇಶ್ ಅನಿ ಅಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಳಾವೆ ಹಿಂದು ಧರ್ಮಾಚೆ ದೆಕುನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮ್ಚಿ ಬಚಾವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಧೋರಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚಿ ಗೂಂಡಾಯ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ ನಾಂ ತರ್ ಅಮಿಂ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ದೆಕುನ್ ತ್ಯೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿಂ ಸುಧರ್ಸಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಒಗೆತ್ ರಾವ್ಯೆತಾ. ಅತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಿ ತರ್ ಸಬಾರ್ ರೀತಿಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿ/ಸಂಘಟನಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜೊ ಕೋಣ್ ಹಿಂದು ನ್ಹಯ್‌ಗೀ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮೆಳಜಾಯ್ ನಾಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾನಿಂ  ತಾಂಚಾ ಸಮಾಸಮ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಅಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ನ್ಹಜೊ (ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾಜಾಯ್). ಅತಾಂ ಅಸ್ಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ [ಸಮಾನತಾ (ಅನುಚೇದ್ 14), ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ(ಅನುಚೇದ್ 25-28)] ಮುಕಾರ್ ಅಸ್ಚಿ ನಾಂತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹೆರ್ ಮುಸ್ಲೀಮ್ ದೇಶಾನಿಂ ಅಸ್ಚೆ ಬರಿ (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ) ಹಿಂದು ಧರ್ಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಧರ್ಮ್ ಜಾತಾ ಅನಿ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚೆ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಹಕ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹರೇಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಂಭಂದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟಾಚೆರ್ ದಾಬಾವ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ಅಮಿಂ ಸಮಾನತೆಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಅನುಚೇದ್ 14 ಮುಳಾಂತ್ ಹೊಗ್ದಾಯ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಅನುಛೇದ್ 21 ಮುಳಾಂತ್ ಅಮ್ಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಮಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಕರ್ಚೊ ತಸಲೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ (ಅನುಚೇದ್ 19). ತವಳ್ ಅಮಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ತಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. 

ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್, ಅಜ್ ಮರು ಮತಾಂತರ್ ವಾ ‘ಘರ್ ವಾಪಸಿ’ ವಾ ‘ಮರಳಿ ಮಾತ್ರ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ’ ಅಸಲಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾ ದೇಶ್ ವ್ಯಾಪಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ‘ಮತಾಂತರ್ ನಿಷೇಧ್ ಕಾಯ್ದೊ’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ರಚ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್. ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ ಅದಿಂ ವಾ ಪುರ್ವಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್, ಪಟ್ಕಿರಿ ವಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ದ್ವೇಶ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿನಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟಾಕ್ ಅನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ತನ್ಕಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಅಮ್ಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಕರ್ಚಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. 

ಹೆಂ ಘಡ್ಚೆ ಕೆದಾಳಾ? 

ಅಮ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್- ಹೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂವಿಂಧಾನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನಾಂ. ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಂವಿಂಧಾನಾಚೆ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಕೇಸಿನಿಂ ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಅನಿ ಕಶೆಂ ಹೆಂ ಪುರಾ ಘಡ್ಚೆ?. 

ಜಾಪ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಅಸಾ-

- ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಚೊ ಅಸಾ ತರ್, ತೆಂ ಸಂವಿಂಧಾನ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಅನಿಂ ಸಂವಿಂಧಾನಾಕ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ತಿದ್ವಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ ನ್ಹಯಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅಸಾ ತರೀ ತೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್  ತಿದ್ವಣ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆ.  

- ತರ್ ತವಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚೆ ಅಮ್ಚೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೆರಿಯನ್ ಒಗೆತ್ ಬಸನಾಂತ್. ತೆಂ ಸಂವಿಂಧಾನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ಯೆತ್ ಅನಿ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಅಸಲೆ ಅವಕಾಶ್‌ವಾದಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪುಢಾರಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹೊ ವಾದ್ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ಚೊ ಬರೊ.

ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ವಾದ್ ಕರ್ನ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣ್ಘೆವ್ಯೆತ್ ನೇ? ಹಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಭಾರಿ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅತಾಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನೀತಿಕರ್ತಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಚಿ ರೀತ್ ಬದಲ್ಲಾ. ಅನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಮೂಳ್‌ಭೂತ್‌ವಾದಿಂನಿ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅತಾಂಚ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಕೆಲಾ (ನೀತಿಕರ್ತಾಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಚಾ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲಾ). 

ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಪೂರಕ್?:

ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಅಮ್ ಅದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ? ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಘಾಲ್ತಾ ತರೀ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೇವೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ತೆಂ ಖರೆಂ ವಾ ಫಟಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಯೆತಾ. ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಅಮ್ ಅದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾನಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್-

  1. ಅಮ್ ಅದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತ್ ಅರಂಭ್ ಹಂತಾರ್ ಅಸಾ. ನವಿಚ್ಚ್ ಪಾಡ್ತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾಂ ವಿಶಿಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ನಾಂ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಲಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕೆಜ್ರಿವಾಲ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಬಹುಮತ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೆ ದೀಜೆ ಪಡಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ಅಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಕೆಜ್ರಿವಾಲ್ ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ ದ್ರಡ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಕೆಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಸಮ್ಜುನ್ ಲೊಕ್ ಕಿತೆಂ ಅಶೆತಾ ತೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಕಾಂಕ್ಶೆ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹರೇಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಬ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಅನಿ ಅಸಲೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚನಾಂವ್ ತರ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಜ್ಬಿ.
  2. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಳ್ಸಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮನಾಭೇದ್  ಯೆಂವ್ಚೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅತಾಂಚೊ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಉದರ್ಗತಿ ಮಣ್ತಾ ತರೀ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಅನಿ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಶೆನ್ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. 
  3. ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಸಬಾರ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸತ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಮೋದಿ ಅನಿ ಅಮಿತ್ ಷಾ ನ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೊರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ.
  4. ಹ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆ ವರ್ವಿಂ ಅರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಬಳ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್. ಅನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾನಿ ಅರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನಿ ತಾಚೆ ಅಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಜೆಂಡಾ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಘುಟಾನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ.
  5. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ಅಮಿಂ ಉಡಾಸ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಎಕಾ ಭಯೊತ್ಪಾದಕಾನ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೊ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಒಗೆತ್ ಬಸನಾ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಘುಟಾನ್ ತೊ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯೊನ್ಮುಕ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ಗುಪಿತ್ ರೀತಿನ್ ಮೂಳ್‌ಭೂತ್‌ದ್‌ವಾದಿ ತಾಂಚೆ ಹಿಂದುತ್ವಾ ಅಜೆಂಡ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಚಲಯ್ತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯಾಂ.
  6. ಸ್ವಾಮಿ ಓಮ್ ಜೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾ ಕೀ, “ಹಾಂವ್ ಹಿಂದು ಮಹಾ ಸಭಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆನ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಲ್ಲೊ ಅನಿ ಅಮಿಂ ಕೆಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್?. ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಂದುತ್ವಾ ಅಜೆಂಡಾಕ್ ತೆ ಕಿತ್ಲೆ ವಳ್ಸಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. 

ತರ್ ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಿತೆಂ?

ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಕಿತ್ಲೊ ಅಸಾ ವಾ ತೊ ಚಡಂವ್ಚೊ ಕಸೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಅಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅನಿ ತಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಖರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‌ಗೀ ಯಾ ಖರೆ ಮುಕೆಲಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ವಾಜ್ಬಿ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಅನಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಿಂ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟವ್ಯಾಂ. 

ಫೆಬ್ರವರಿಚ್ಯಾ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ವಿಜಯ್‌ಪುರ್/ಬಿಜಾಪುರ್ ಚ್ಯಾ 3-4  ತಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 400 ಕುಟ್ಮಾ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿಂ ಪಾಟಿಂ ಹಿಂದು ಮಾತ್ರ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಚ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಉಚಾರಲ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲಿಂ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಅಸಲೊ ಲೋಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೋಟಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆ ಖಾತಿರ್ ಧರ್ಮ್ ಬದಲ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಯೋಗಾಂತ್ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಂಚೆ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾ ದಾವಣಗೆರೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ವಾದ್ ಕರ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬಲ್ಲೊ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ತನ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ (ಕಥೊಲಿಕ್ ನ್ಹಯ್) ಪಾಸ್ಟರಾಂಕ್ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಪಾಸ್ಟರಾನ್ ಉಚಾರಲ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ ಅಶಿಂ ಅಸಾತ್- “ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರವಚನ್ ಕರ್ತಾಂ ಅನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಯೆತಾತ್ ಅನಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣಿಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜೀವನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೊ ಉದ್ಯೋಗ್ ನಾಂ. ಹೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ಯೋಗ್” ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್ ಉದ್ಯೊಗ್ ಗೀ?

ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಬರಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ದೀವ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವೆತಾ.... ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವೆತಾಂ... ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಂಚಾ ಅಪವ್ಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ್ಚೆ ಬರೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಅನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ಬರೆಂ. ದೊತೊರ್ನ್ ಅನಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ವಾಡವಳೆ ವಿಶಿ ಗಮನ್ ದೀನಾಸ್ತಾ ಪಕತ್ತ್ ಸಂಸಾರಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್/ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಧುವ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ ಅನಿ ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚುರ್ಚುರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‌ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?. 

ಎಕಾಮೆಕಾ ದುರ್ಸೊನ್ ವಾ ಪಾಂಯ್ ವೋಡ್ನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಅನಿ ಚಡ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಅನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಉದೆಶೆ ಕರುಂಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ. ಹೆರಾನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಅನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಜೊ? ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರೆರೇಪಿತ್ ಕರ್ನ್, ಗಲ್ಫ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮ್ಚೊ ಅಸ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. 

ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹರೇಕಾ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆರ್ ವಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅನಿಂ ಅಮ್ಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವೊಡ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಉಣ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಚೆ ಉಂಚ್ ಜಾತಿಚೆ ಜರ್ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್, ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರ್ನ್, ಚಡ್ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೊಸೊ ತರೀ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?  

ಜೆಜುನ್ ಬಾರಾ ಜಣಾಂ ಅಪೊಸ್ತಾಲಾಂಚಾ ಅಖಂಡ್ ಬಾವಾರ್ಥಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ತಾಚೆ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಕ್ಯಾಚಾ ಅದಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಸಂಕೊ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕರ್ತೆ ಅಸಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ!. ಅಮಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಅಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಘಟ್ ಅಸಾಂವ್ ಅನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ದ್ವಾರಿ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಮುಕ್. ದೆಕುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಅನಿ ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರುನ್ ಚಲ್ಯಾಂ.

(ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಅನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪರಿಗತೆಚೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ನ್ ಲಿಕ್ಲಾ).

ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ

ಯಾಜಕ್ ಅನಿ ವಕೀಲ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators