ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:
ಪಾಗ್/ಸಾಂಬಾಳ್/ವೇತನ್ ಸಂಭಂಧಿ ಕಾನುನ್, 2019 ಲೋಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಕಾಮೆಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಗಂಗವಾರಾನ್ ಜುಲಾಯ್ 23, 2019 ವೆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಘಿ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸಭೆಂತ್ ಹೆಂ ಕಾನುನಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಘಿ ಲಾಬ್ಲಿ. ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಕಾನುನಾಂಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಂಶ್ ಅಟಾಪ್ತಾ. ತಿಂ ಚಾರ್ ಕಾನುನಾಂ- 1) ಪಾಗ್/ವೇತನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾನುನ್, 1936 ( The Payment of Wages Act, 1936), 2) ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ ಕಾನುನ್, 1948 (The Minimum Wages Act, 1948), 3) ಬೋನಸ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾನುನ್, 1965 (The Payment of Bonus Act, 1965) ಅನಿ 4) ಸಮಾನ್ ವೇತನ್ ಕಾನುನ್, 1976 (The Equal Remuneration Act, 1976)

ನವ್ಯಾ ಕಾನುನಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ:
ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೇತನ್/ಪಾಗ್ ವಾ ಬೋನಸ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ ತಸಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ- ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಲ್ವೆ, ಖನಿಜ್ ಸಂಪತ್ತ್ ಅನಿ ಇಂಧನ್ ಸಂಭಂಧಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ವಾವ್ರಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ವೇತನ್ ಸಂಭಂಧಿತ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಂಭಂಧಿತ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ವೇತನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಾಗ್/ಸಾಂಬಾಳ್, ಭಾತೆಂ (Allowance), ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿ ಉಚಾರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಅಟಾಪ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವೇತನ್/ಪಾಗಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆ ಬೋನಸ್ ವಾ ಹೆರ್ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಭಂಧಿ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೆ ಭಾತೆಂ ಯೇನಾ.

ಥಳ್ ವೇತನ್ (Floor Wage):
ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಎಕ್ ಥಳ್ ವೇತನ್ ಠರಾಯ್ತೆಲೆಂ (Fixing). ಹೆಂ ಥಳ್ ವೇತನ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣೈ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ (Living Standard) ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಠರಾಯ್ತೆಲೆ. ಹೆಂ ಥಳ್ ವೇತನ್ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್/ಬೌಗೋಳಿಕ್ (Geographical Areas) ಸಂಭಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೆಂ. ಥಳ್ ವೇತನ್ ಠರಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಅನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ತೆಲೆಂ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್/ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಠರಾಂವ್ಚೆ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ ಹ್ಯಾ ಥಳ್ ವೇತನಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೆಂ. ಜರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ (Minimum Wages) ಕೇಂದ್ರ್ ವಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಠರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥಳ್ ವೇತನಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಅಸಾ ತರ್, ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ಚೊ ನಾಂ.

ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ ಠರಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ:
ಮ್ಹಾಲಕಾನಿಂ/ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ (Employer) ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ವೇತನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಅಡ್ವಾರ್ತಾ. ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ ರಾಜ್ಯ್ ವಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಠರಾಯ್ತಾ ಅನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವನಾಸ್ತಾಂ ಹೆಂ ವೇತನ್ ಪುನರ್ ಪರೀಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್ ವೇಳಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಹೆಂ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ ಠರಯ್ತಾನಾ (While Fixing) ಕೇಂದ್ರ್ ವಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ – ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಪರಿಣತಾ ಅನಿ ವಾವ್ರಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಠರಯ್ತಾಲೆಂ.

ಒವರ್ ಟೈಮ್/Over time (ಚಡ್ತಿಕ್ ವೇಳಾಚೊ ವಾವ್ರ್):
ಕೇಂದ್ರ್ ವಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ವೇಳ್ ನಮಿಯಾರ್ತಲೊ. ಜರ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಎಕ್ ಕಾಮೆಲಿ ಒವರ್ ಟೈಮ್ ವಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ವೇಳ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ (ತಾಚ್ಯಾ/ತಿಚ್ಯಾ) ವಾವ್ರಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಾಗ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಅನಿ ತೊ ಪಾಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಾಗಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ವೇತನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್:
ವೇತನ್/ಪಾಗ್ ನಾಣೆಂ, ನೋಟ್, ಚೆಕ್ಕ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ದ್ವಾರಿ ವಾ ಹೆರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್/ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ್ ರೀತಿಚ್ಯಾ (Electronic Mode) ವಿಧಾನಾ ದ್ವಾರಿ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ. ಪಾಗ್ ವಾ ವೇತನ್ ದೀಸಾಕ್, ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್, ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಕ್ ವಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾನುನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ.
ವೇತನ್ ಕಳ್ವುಂಚೆ/ಉಣೆಂ/ಪಾಟಿಂ ದವರ್ಚೆ:
ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೇತನಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪಾಗ್ ವಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕಳ್ವುಂಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ದಂಡ್ (Fine), ವಾವ್ರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಜೆಕ್ (ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಕ್/Leave), ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್/ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಬಾಡೆಂ ಜಾವ್ನ್, ವಾ ಮುಂಗಡ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ವಾವ್ರ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೇತನಾಂತ್ ಕಳ್ವುಂಕ್ ವಾ ವಜಾ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ಕಳ್ವುಂಚೊ ಐವಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೇತನಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮಿಕ್ವೊಂಕ್ ನಜೊ.

ಬೋನಸ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೊ:
ಎಕಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪಾಗ್ ವಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕೇಂದ್ರ್ ವಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೇತನಾಕ್ ಮಿಕ್ವನಾ ತರ್, ತೊ ಐವಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಬೋನಸಾ ದ್ವಾರಿ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಬೋನಸ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ವೇತನಾಚ್ಯಾ 8.33% ವಾ ರು. 100. ಖಂಯ್ಚೊ ಐವಜ್ ಚಡ್ ಅಸಾ ತೊ ಐವಜ್ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್ ಬೋನಸಾ ರುಪಾರ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರಾ ಧನ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ (Gross) ಅದಾಯಾಚೊ ಎಕ್ ಅಂಶ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಾನುನ್. ಹೊ ಐವಜ್ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೇತನಾಕ್ ಸಂಭಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೇಕಡಾವರ್ ವಾಂಟ್ಚೆ. ಎಕಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವೇತನಾಚ್ಯಾ 20% ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ.

ಲೀಂಗ್ ಭೇದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ:
ಎಕಾಚ್ಚ್ ರೀತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೇತನ್ ಅನಿ ಕಾಮೆಲಿ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭಂಧಿ ಲಿಂಗ್ ಭೇದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಅಡ್ವಾರ್ತಾ. ಎಕಾಚ್ಚ್ ರೀತಿಚೆ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪರಿಣಿತಿ, ಪ್ರಯತನ್, ಅನ್ಭೋಗ್ ಅನಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ಎಕಾ ರೀತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ:
ಕೇಂದ್ರ್ ವಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚನ್ ಕರ್ತಲ್ಯೊ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್- ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಧನಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ (ಧನ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರಾಡಿ), ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮೆಳನಾತಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ 5 ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಸ್ತೆಲೆ. ರಾಜ್ಯ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ವಾವ್ರಾ ಧನಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ಅನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವೈಕ್ತಿ ಅಸ್ತೆಲೆ.

ಕೇಂದ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ತೀನಾಂತ್ ಎಕ್ ವಾಂಟೊ (1/3) ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾವ್ರ್- ಕೇಂದ್ರ್ ಅನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನಾ ಅನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೆಂ.

ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಚುಕಿ ಅನಿ ಶಿಕ್ಷಾ:
ವಾವ್ರಾ ಧನ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ವಿರೋದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೂಕಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ದಿಲಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ನಮಿಯಾರಲ್ಲ್ಯಾ ವೇತನಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಪಾಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಕ್ ತದ್ವಿರುದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಚೆ. ಶಿಕ್ಷೆಚೆ ಮೀತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಂಚ್ಯಾ ಅದಾರಾಂಚೆರ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಲಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಂಡ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ.

ಸಂಪವ್ಣಿ:
ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಸಬಾರ್ ಯುವಕ್ ಯುವತಿ ವಾವ್ರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಬೆಕಾರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಅಸಾತ್. ಭಾರಾತಾಚಿ ಅರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅರ್ಥಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಅಸಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಪಮೌಲ್ಯಾಧಿಕರಣಾ ವರ್ವಿಂ, ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ದಾಕ್ಟೆಂ ವಾವ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಚಿ ಬಾಗ್ಲಾ ದಾಂಪುನ್ ಅಸಾತ್ ಅನಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿ ವಜಾ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ದುಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜರ್ ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ ತರ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಸಬಲೀಕರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಅಸಲ್ಲೆ ವಾವ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೊನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಾಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೆÇಟಾಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೆಂ ಯೆತಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೆÇಟಾಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾತ್ಗೀ ವಾ ಅದಾರ್ ಜಾತಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಬೊಳ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಬೊಳ್ಕೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಂಪೆÇ್ಣ್ಯ/ ವಾವ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಣಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅದಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಸಾ.

 

 

---ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ವಕಿಲ್/ಯಾಜಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators