10-11-2014 : ಗುಜರಾತಾಚ್ಯಾ  ಸ್ಥಳಿಯ ಅಡಳ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ (ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸ್ಥಳಿಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್) ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಲೇಕ್ಷನಾಂತ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಥಳಿಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದೊ 2009 ಕ್ ಗುಜರಾತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲಾನ್ ರುಜು ಘಾಲಾ.  ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 20 ರಾಶ್ಟ್ರಾನಿಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ ಮತದಾನಾಚೆ ಕಾನುನ್ ಅಸಾ ತರೀ ಖಾಲಿ 10 ರಾಶ್ಟ್ರಾನಿಂ ಹೆಂ ಕಡ್ಡಯೆನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ಅಸಾ.

ಗುಜರಾತಾಂತ್ ಹಿ ತಿದ್ವಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ 2009 ೦ತ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲಾನ್ ಹಿ ತಿದ್ವಣ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುಛೇದ್ 21 ಕ್ ವಿರೋದ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತಲ್ಲಿ. ಅತಾಂಚಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಓ. ಪಿ. ಕೋಹ್ಲಿನ್ ಹ್ಯಾ ತಿದ್ವಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲ್ಯಾ. 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators