12-11-2014 : ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ 21 ವರ್ಸಾಂ ಅನಿ ಚಲಿಯೆಕ್ 18 ವರ್ಸಾಂ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಭರಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಭಾರಾತಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆಂತ್ ಅಸಾ. ಹೆಂ ಕಾನುನ್/ನಿಯಮ್ ಅಸೊನೀ ಅಜ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಕಾಜಾರಾ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಅಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಎಕಾ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಹಾಜಾರ್ಪಣಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತಲ್ಲ್ಯಾ  ಚಲಿಯೆಚೆ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರೋಪ್ ಅಸಲ್ಲೊ.  ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನಿವ್ರತ್ತ್ ನೀತಿಕರ್ತ್ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿನ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ 2006 ಮುಳಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೂಚನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಮಹಿಳಾ ಅನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಚ್ಯಾ ಉಪನಿರ್ಧೇಶಕಾನ್  ಹರೇಕಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಟಿಣ್ ತಾಕೀದ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಅದೇಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹರೇಕಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಸ್ವೀಕ್ರತಿ ದಾಕ್ಲೊ ಇಲಾಖೆಕ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಅದೇಶ್ ದಿಲಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ತಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾನಿಂ ಲಗ್ನಾಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಚೆ ಜನನ ಪತ್ರ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾ.

ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ?

  • ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಚೂಕಿದಾರಾಂಕ್ ಗರಿಶ್ಠ್ 2 ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಅನಿ ರು. 1 ಲಾಕ್ ದಂಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ.
  • ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅನಿ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪುರೋಹಿತಾಕ್/ಯಾಜಕಾಕ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಂಟಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಕ್, ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿಕ್, ಮಸೀದಿಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಲಾಕ್, ಅನಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್, ಲಗ್ನಾಚೆ ಅಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾನುನ್ ಬಾಹಿರ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಅರೋಪಾಖಾಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಕಲ್ ಜಾತಾ.
  • ಸಕ್ಕಡ್ ದಿವ್ಳಾನಿಂ, ಇಗರ್ಜಾನಿಂ ಅನಿ ಮಸೀದಿನಿಂ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಬೊರ್ಡ್ ಘಾಲ್ನ್, ಹಾಚೆ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಷಯ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಅದೇಶ್ ಅಸಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators