Media Release

Mangaluru, April 13: Most Rev. Dr. Peter Paul Saldanha, the Bishop of Mangalore, released the book- Kanun-Jivan during the concluding ceremony of Diocesan Pastoral Consultation, held at St Joseph Seminary, Jeppu, Mangaluru on April 11, 2019. Addressing the gathering on the occasion, the Bishop applauded the efforts put in by Fr Assisi to author the book that would help the community to a great extent. Very Rev. Msgr. Maxim Noronha, the Vicar general of the Diocese; Very Rev. Fr. J. B. Saldanha, the secretary of the Senate; Fr. Francis Assisi Almeida, the writer of the book and all the priests serving in the Diocese of Mangalore were present. The writer of the book, Fr. Francis Assisi Almeida thanked all the clergy and laity for their support and good wishes.

 

 


The book consists of 11 chapters and more than 70 different topics of the laws and enactments.

 1. Constitution of India- Overview of Indian Constitution, Citizenship, Right to Equality, Reservations, Fundamental Rights, Right to Life and Liberty, Religious Rights, Supreme Court and High Courts - writs, Public Interest Litigations, Governor and his role, Emergency Provisions, Election Rules- code of Conduct, Democracy in danger.
 2. Education and Youth- Right to Education, Provident Fund, Drugs and Ragging, vehicles- registration and driving rules, Internet and its effects.
 3. Minority Rights- Articles 29-30
 4. Laws relating to Women and Children- POCSO, Sexual Harassment at Workplace, women and related laws, Rape.
 5. Law of Torts
 6. Marriage and related Laws- Marriage and Divorce, Adoption rules, Inter-religious Marriages and their consequences, Live- in-relationship, Adultery.
 7. Property and related laws- Information about Property and related issues, Power of Attorney, income exempted from tax, Land Acquisition, Land Conversion, Succession rights, Will, Gift Deed, succession certificate.
 8. Law of Contract and its elements
 9. Investigation Agencies- Research and Analysis Wing, National Investigation Agency, Intelligence Bureau, Central Vigilance Commission, Enforcement Directorate, LokPal and Lokayukt, CBI
 10. Criminal Laws- Anticipatory Bail, Arrest and rights of an arrested person, Defamation, exceptions to criminal offences, extradition law, First Information report (FIR), summons and its procedure, offences against human life, offences against human body, offences against human property, offences against religious places of worship, proclamation and attachment, search and its procedure, quashing of FIR, section 144 CrPC, sedition law
 11. Miscellaneous provisions- Birth and Death register, Legal Notice and its validity, rights of patients, Uniform Civil Code, Ayodhya issue, rights of Consumers, Human rights, Senior citizens Act and its provisions, General Questions.

ಕಾನುನ್-ಜೀವನ್

ಮಾ|ಬಾ| ಆಸ್ಸಿಸಿ ಡಿ’ಅಲ್ಮೇಡ ಹಾಣಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ, ಕಾನುನ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪೆÇ್ಚ, ‘ಕಾನುನ್-ಜೀವನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯೆ ಇಕ್ರಾವೆರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಸಮವೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಉಲೊವ್ನ್ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜೀವಾನಾಂತ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾನುನಿ ಸಂಬಂಧಿ ದುಬಾವಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೊ ಹೊ ಬೂಕ್ ಫಾ| ಆಸ್ಸಿಸಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ವೆದಿರ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಕಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಭೊ|ಮಾ|ಮೊ| ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ನೊರೋನ್ಹಾ; ಸೆನೆಟ್ ಸಭೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಸ್ಸಿಸಿ ಡಿ’ಅಲ್ಮೇಡ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.


ಕಾನುನ್-ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಅಡಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ. ಸಬಾರ್ ನೆಣಾರಿ ಲೊಕ್ ಕಾನುನಾಚ್ಯಾ ನೆಣಾರ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಅನಿ ಅಸ್ತಿಚಿ ವಿದ್‍ವಾವ್ಳಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಆಜ್ ಕಾನುನಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಒಳಕ್ ಅಸಾ ತರ್ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾತ್. ಕಾನುನಾಚಿ ಒಳಕ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಅಸಾನಾ.


ಹೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ನ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪರ್ಜೆನ್ ಕಾನುನಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಮ್ಜಣಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕಾನುನ್-ಜೀವನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಲಿಕ್ಲಾ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಅನಿ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೆ ಬರಿ ಸಾದ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಭಾಷೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಬರಯ್ಲಾ.


ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಸಾರಾಂಶ್/Contents of the Book

 1. ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಂಧಾನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್- ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಒಳಕ್, ಪೌರತ್ವ್ ಹಕ್ಕ್, ಸಮಾನತೆಚೆ ಹಕ್ಕ್, ಮೀಸಲಾತಿ ಹಕ್ಕ್, ಮುಳಾವಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ, ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಅನಿ ವೈಕ್ತಿಗತ್/ಖಾಸ್ಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ, ಆಮ್ಚಿ ಹಕ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಅನಿ ಹೈಕೋಡ್ತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ (ರೀಟ್‍ಅರ್ಜ್ಯೊ), ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚ್ಯೊ ಅರ್ಜೊ, ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಅಸ್ಚಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ, ‘ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ವೈವಸ್ಥಾ’ ಅಸ್ಥಿರತಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್
 2. ಶಿಕಾಪ್ ಅನಿ ಯುವಜಣ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾನುನಾಂ- ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಹಕ್ಕ್, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನಿ ಅಮಾಲ್ ಸೇವನ್, ರ್ಯಾಗಿಂಗ್, ವಾಹಾನ್ ಚಾಲಕಾಂಕ್ ಅನಿ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ಚಿಂ ಸೂಚನಾಂ, ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್/ಅಂತರ್‍ಜಾಳಿಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್
 3. ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತಾಂಚಿ ಹಕ್ಕಾಂ
 4. ಸ್ತ್ರೀ ಅನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾನುನಾಂ- ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೊ, ವಾವ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಹಲ್ಲೊ ಅಡಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ, ಸ್ತ್ರೀ ಅನಿ ತಾಂಕಾ ಸಂಭಂಧಿತ್ ಕಾನುನಾಂ, ಅತ್ಯಾಚಾರ್
 5. ಕೋಡ್ತಿಥಾವ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೆ ನಷ್ಟ್
 6. ಕಾಜಾರ್ ಅನಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾನುನಾಂ-ಕಾಜಾರ್ ಅನಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿ ಪೆÇಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಅನಿ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, ಲಗ್ನಾ ಭಾಂಧಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ, ಪ್ರದ್ವಾರ್ ಅನಿ ತಾಕಾ ಸಂಬಂದಿ üಕಾನುನ್
 7. ಆಸ್ತ್ ಅನಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾನುನಾಂ-ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜಣಿಂ, ಪವರ್ ಅಫ್ ಅಟಾರ್ನಿಂ, ಕಂದಾಯ್ ತಿರ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಅದಾಯ್, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಸ್ವಾಧಿನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾನುನ್, ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕನ್ವರ್ಷನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ವಾರಿಸ್ ಹಕ್ಕ್ ವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವ್, ವ್ಹೀಲ್, ದಾನ್ ಪತ್ರ್, ವಾರಿಸ್/ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವ್ ಹಕ್ಕಾಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್
 8. ಸಾಮನ್ಯ್ ಕರಾರ್/ಒಪ್ಪಂದ್ ಅನಿ ತಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ
 9. ಭಾರಾತಾಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ತನ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ- ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಂಗ್, ರಾಷ್ಟೀಯ್ ತನ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ, ಭಾರತೀಯ್ ಗುಪ್ತಚರ್ ದಳ್, ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಜಾಗ್ರತ್ ಅಯೋಗ್, ಜ್ಯಾರಿ ನಿರ್ಧೇಶನಾಲಯ್, ಲೋಕ್ ಪಾಲ್ ಅನಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್, ಸಿಬಿಐ
 10. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾಯ್ದೆ- ನೀರಿಕ್ಷಣ್ ಜಾಮಿನ್, ದಸ್ತಗಿರಿ/ಕೈದ್ ಅನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಹಕ್ಕಾಂ, ಮಾನ್ ಹಾನಿ ದಾವೊ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪ್ರಾದಾಂಕ್ ಅಸ್ಚಿ ಅಪ್ವಾದಾಂ, ಭಾರಾತಾಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಥಮ್ ಮಾಹೆತ್ ವರ್ದಿ, ಸಮನ್ಸ್ ಅನಿ ತಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವಾ ವಿರೋದ್ ಅಪ್ರಾದ್, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಡಿ ವಿರೋದ್ ಅಪ್ರಾದ್, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಅಸ್ತಿ ವಿರೋದ್ ಅಪ್ರಾದ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಅನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂ ವಿರೋದ್ ಅಪ್ರಾದ್, ಪರ್ಗಟ್ಣಿಂ ಅನಿ ಕಬ್ಜೆಂತ್/ತಾಬೆಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆ, ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಅದೇಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಥಮ್ ಮಾಹೆತ್ ವರ್ದಿ ರದ್ದ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 144, ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಾಚೊ ಅಪ್ರಾದ್.
 11. ಕಾನುನ್ ಸಂಬಂದಿ ಜೆರಾಲ್ ಸಂಗ್ತಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ದಪ್ತರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಚೆ ದಾಕಲಾತಿ, ವಕೀಲಾಚೆಂ ನೋಟಿಸ್/ಲೀಗಲ್ ನೊಟಿಸ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಹಕ್ಕಾಂ, ಎಕ್‍ರುಪಾಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನ್, ಅಯೋದ್ಯಾ ದೆವಾಳ್/ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್, ಗ್ರಾಹಕಾಂಚಿ ಹಕ್ಕಾಂ, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಂ, ಆವಯ್ - ಬಾಪಯ್ ಅನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಪ್ರಜಾಂಚೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಅನಿ ಬರೆಪಣಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ, ಥೊಡ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ.

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators