ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹುನೊನಿ ವಿಷಯ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ್ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್, ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾ ಬರಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್. ಅಮಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪತ್ರಾನಿಂ ಅನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಅಯ್ಕತಾಂವ್ ತರೀ ಹಾಚೆಂ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ಅಮಿಂ ನೆಣಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಜ್ ಬಾರತ್ ಅನಿಂ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಾ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಚಲುನ್ ಅಸಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಅಜ್ ಅನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬಜೆಟಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾಣಾಕ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಗಡಿಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿನಿಯೋಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ವಿಷಯ್. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್, ಭಾರತಾಚಿ ಸತ್ಪ್ರಜಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಅಮಿಂ (ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿಂ) ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಡಿಚೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಅಶೆತಾಂ... read more ...

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators