ಜನವರಿ 13:  ಸತ್ರಾ ಜಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ನಿವಾಸಿ ಪರ್ಗವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೈಲಾನಿಂ ತಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷೆಚೆ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತಿ ಅಜೂನ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜೈಲಾನಿ ತಾಂಚೆ ಜೀವನ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾತ್. ಎಕ್ ವೈಕ್ತಿ ಅಪ್ಲೆ ಚುಕಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಚೆ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಗಾವ್ಯಾಂ ರಾಶ್ಟ್ರಾನ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತಾಚಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ತಾಚಾ ರಾಯಾಭಾರಿ ಕಛೇರಿಕ್ ಕಳೊವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಅಸಾ. ಪುಣ್ ಅಜೂನ್ 17 ಜಣ್ ಭಾರಾತೀಯ್ ವಿವಿಧ್ ಪರ್ಗಾವೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಿ ತಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನೀ ಅನಿಕೀ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಾರಾತಾಚಿ ಬೆಜವ್ದಾರಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಳೊವ್ನ್ ಯೆತಾ.

ರೋಹಿತ್ ಮೊಂಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಹಮದಬಾದ್ ಕಾನುನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಚಾ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಾ  ಮುಳಾಂತ್ ವಿಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಿಯ್ ಪರ್ಗಾಂವಿ ವ್ಯವಹಾರ್ ಖಾತ್ಯಾಚಾ ಅಡಳಿತ್ ವರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹೆಂ ಕಳೊವ್ನ್ ಯೆತಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators