ಹರೇಕಾ ಎಲೆಕ್ಷನಾಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ದೀಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಅನಿ ಇತರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಯೊಗ್ ಥೊಡಿ ಬಂಧಡ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್. ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಂ ಅನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಬಂಧಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಖಂಯ್ಚಿಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಕರ್ಫೂ ಘಾಲ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಜೀವನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಮ್ಕಾಂ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾ ಅಸಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಅನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಮ್ಚಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾದ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ವಿವರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾ ದ್ವಾರಿ ಹೆಂ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ, ಅಡಳ್ತೆ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅನಿ ಮಂತ್ರಿನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಯೋಗಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ವಿವರಿಲಾ.

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
ಎಲೇಕ್ಷನ್ ಅಯೋಗಾನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಅನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಲೇಕ್ಷನಾಚ್ಯಾ ನಮಿಯರಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಾದಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಷನಾಚಿ ತಾರೀಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾ. ಎಲೆಕ್ಷನಾಚಿ ತಾರೀಕ್ ಅನಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮಧೆಂ ಸಾದಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಫರಕ್ ಅಸ್ತಾ.
   

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ವೆಳಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಅನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನಡ್ತೆಂ, ಜಮಾತಿ, ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್, ಮತ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಮತ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ ಅನಿಂ ಅಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್, ಹಾಂಕಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಯೋಗ್ ಎಕ್ ನಿಯಾಮಾವಳಿ ರಚುನ್ ವಿವರ್ ದಿತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವಿವರ್ ದಿಲಾ.


1.    ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನಡ್ತೆಂ:
ಎಲೇಕ್ಷನಾಚೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚಿ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾತ್.

 

 • ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ವಾ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಧಾರ್ಮೀಕ್ ವಾ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಜಾತಿಂ ಅನಿ ಸಮುದಾಯಾಂ ಮಧೆಂ ರಾಗ್ ದ್ವೇಷ್ ವಾ ಮನಾಭೇದ್ ವಾ ಲಡಾಯ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ವರ್ಲಾ.
 • ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಾ ಯೋಜನಾಂ ಅನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ವಾ ಖೊಡಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚಿ ಜಾಂವ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅಡ್ವರ್ಲಾಂ.
 • ಜಾತಿ ಅನಿ ಕೊಮುವಾದಾಚಿ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ ಉಸ್ತುನ್ ಮತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ. ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಮಸ್ಜಿದ್, ದಿವ್ಳಾಂ ವಾ ಹೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಗೆ ಮತ್ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಜಾಗೆ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ವರ್ಲಾ.
 • ಎಲೆಕ್ಷನಾಚಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಸಂಗ್ತಿ ಅನ್ಯೇತಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ವರ್ಲ್ಯಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮತದಾರಾಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಅಶಾ ದೀಂವ್ಚಿ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮತ್ ಚಲಂವ್ಚೊ, ಎಲೇಕ್ಷನಾಚಾ ಬೂತಾಚ್ಯಾ 100 ಮೀಟರಾ ಭಿತರ್ ಮತ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೊ, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಅಡ್ವರಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮತ ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ಭಾಷಣಾಂ ಕರ್ಚಿಂ, ಮತ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಾಮಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ನ್ ಅಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಹರೇಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಜೆಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ತಾಂಚಾ ಘರಾನಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಂಧಾನಾನ್ ದಿಲಾ ಅಸ್ತಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಾಡ್ತಿನಿಂ ಘರಾನಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮತ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಬಳ್ ಕರ್ಚೆ ಅನಿ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ವಿರೋದ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಯೇವ್ನ್ ಶಾಂತಿ ಕದ್ವಳೊಂಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನಾಂ.
 • ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾನಿಂ, ತಾಣಿಂ ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಲಾವ್ದ್ಯಾರಾನಿಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್/ಕಟ್ವೊಣಾರ್/ಕಂಪೌಂಡಾಚೆರ್, ತಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿನಾಸ್ತಾಂ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರುಂಕ್/ಬ್ಯಾನರ್ ಘಾಲುಂಕ್/ನೋಟಿಸಾಂ ಅಂಟೊಂಕ್/ಉತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ.
 • ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಅನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ್ ತಾಂಚಾ/ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದ್ಯಾರಾನಿಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ  ಜಮಾತಿಂಕ್ ವಾ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ವರ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತಿ ಅನಿ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಂಚಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಅನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಮಾತಿ ವೆಳಾರ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಉತ್ರಾನ್ ವಾ ಬರವ್ಣೆನ್ ವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಲಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ. ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಅಡ್ವರ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಪೆÇಸ್ಟರಾಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾನಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ.

 

2.    ಜಮಾತಿ:

 • ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾನಿ ವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ್ ತಾಣಿಂ/ತಾಣೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿಚೊ ಜಾಗೊ, ವೇಳ್ ತ್ಯಾ ಪರಿಸರಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೆÇಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಮುಂಗಡ್ ಕಳೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಚಾ ಪೆÇೀಲಿಸಾನಿ ತ್ಯಾ ಜಮಾತಿ ವೆಳಾರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ಅನಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುಂಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ವೇಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್.
 • ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾನಿ ವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ್ ಜಮಾತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕಾಲ್ ನಿಷೇದ್ ವಾ ನಿರ್ಭಂಧ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಯ್ಜ್ಯಾಯ್. ಜರ್ ಅಸಲೆ ಅದೇಶ್ ಅಸಾತ್ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾನಿಂ ಕಡ್ದಾಯೆನ್ ತೆಂ ಪಾಲನ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾನಿಂ ರಿಯಾಯತಿ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮುಂಗಡ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.
 • ಜಮಾತಿಕ್ ಮ್ಯೆಕ್ ವಾ ಇತರ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಸೌಲತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ್ ವಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ ತರ್ ಮುಂಗಡ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಜ್ಯಾಯ್.
 • ಜಮಾತಿ ಚಲಯ್ಣಾರಾನ್ ಜರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತಿ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೆ ವಿರೋದ್ ಕಾನುನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಜಮಾತಿ ಚಲಯ್ಣರಾನಿಂ ತಾಂಣಿಂಚ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ.


3.    ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್:

 • ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಅನಿ ಅರಂಭಾಚೊ ಜಾಗೊ, ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಚಿ ವಾಟ್ ಅನಿ ತೊ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಅನಿ ಜಾಗೊ ಪಯ್ಲೇಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ.
 • ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಪೆÇೀಲಿಸಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಗಡ್ ಕಳೊವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ.
 • ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಕಸಲೆಯ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕಾಲ್ ನಿಷೇದ್ ವಾ ನಿರ್ಭಂಧ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಅನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ತೆ ಅದೇಶ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ತರ್ ತೆ ಅದೇಶ್ ಪಾಲನ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಾಂ ಅನಿ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹೆರ್ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.
 • ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದೆನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಜರ್ ಲಾಂಬ್ ಅಸಾ ತರ್, ವಿವಿಧ್ ವಾಂಟ್ಯಾನಿಂ ತೊ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಜಂಕ್ಷನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಹಂತಾ ಹಂತಾರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೋಡ್ನ್ ಕೊಣಾಕಚ್ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆ ಬರಿ ಪಳೆಜಾಯ್.
 • ರಸ್ತ್ಯಾಂಚಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಚಲೊನ್ ಅನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಂಡವಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೆ ನಿರ್ಧೇಶ್ ಸಾರ್ಕೆ ಪಾಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.
 • ಎಕಾಚ್ಚ್ ವಾಟೆರ್ ಅನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಜರ್ ದೋನ್ ವಿವಿಧ್ ವಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಅಸಾತ್ ತರ್, ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಂಚಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್/ಮಾಂಡವಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಕಸಲೊಯ್ ಗಲಾಟೊ ವಾ ಟ್ರಾಫಿಕಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಯೆನಾತಲ್ಲೆ ಬರಿ ಮುಂಗಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮುಂಗಡ್ ರೀತಿನ್ ಪೆÇೀಲಿಸಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ.
 • ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ಯಾನಿಂ  ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆ ಪರಿ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಅಸಾ.
 • ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾರ್ ಹೆರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಕ್ರತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಂಚಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ರೀತಿನ್ ಲಾಸ್ಚೆ ಅನಿ ಹೆರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಾಚೆ ಸಂಗ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾ.

 
4.    ಮತ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದೀಸಾ ನಿಯಮಾಂ:

ಹರೇಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನಿ ಅನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ್-

 • ಎಲೇಕ್ಷನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಾಂತಿನ್ ಅನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಬದ್ದ್ ರೀತಿನ್, ಹರೇಕಾ ಮತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತಾಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಉಪೆÇ್ಯೀಗ್ ಕರ್ನ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾ, ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.
 • ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ವಳ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.
 • ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಂಚೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅಸಲ್ಲೆ ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆ/ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚೆ ನಾಂವ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಪತ್ರ್ ದಿನಾಸ್ತಾ ಫಕತ್ ದೊವ್ಯಾ ಪೇಪರಾರ್ ದೀಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಒಪೆÇ್ವಂಕ್ ಜಾಯ್.
 • ಮತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ 24 ವರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೊರೊ ವಾಂಟುಂಕ್ ಅಡ್ವರ್ಲಾ.
 • ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನಿ ಮತ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಕುಡ್ಸುನ್ ಲಡಾಯ್, ಝಗ್ಡೆ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಪದ್ ನಾಂ.
 • ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನಿಂ ಮತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬೂತಾಲಾಗಿಂ ಘಾಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಾಧೆಂ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಚಿ ಪೆÇಸ್ಟರಾಂ, ಬಾವ್ಟೊ, ಚಿಹ್ನೆ, ಅನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ವಸ್ತು ಅಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಪದ್ ನಾಂ.
 • ಎಲೆಕ್ಷನಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನಾಚ್ಯಾ ದೀಸಾ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚೆರ್ ಥೊಡೆ ನಿರ್ಭಂಧ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೆರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್.


5.    ಮತ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಡ್ತೆಂ ಅನಿಂ ನಿಯಮಾಂ:
ಮತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅನಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ಪತ್ರ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಚ್ ಮತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ.

6.    ಎಲೇಕ್ಷನಾಕ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್:
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಅಯೋಗ್ ಎಲೇಕ್ಷನಾಕ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ ನೆಮ್ತಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ರೀತಿ/ನಿಯಾಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿಚಾರಾಕಾಂಕ್ ದಿವ್ಯೇತ್.

7.    ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚಿ ನಿಯಮಾಂ:

 • ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಅಸ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ವಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಅಸ್ಚೊ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಎಲೇಕ್ಷನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾ ವೇಳಿ ಅನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಯೆಲ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಾ/ತಕರಾರ್ ಅಸೊಂಕ್ ನಜೊ.
 • ಮಂತ್ರಿನಿ ತಾಂಚಾ ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಪದ್ ನಾಂ.
 • ಅಧಿಕ್ರತ್ ವಿಮಾನಾಂ, ವಾಹನಾಂ, ಅಧಿಕ್ರತ್ ಸಾಹೆತಿ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್- ಅಸಲ್ಯೊ ಸರಕಾರಿ ಸೌಲತ್ಯೊ ತಾಂಚಾ ಪಾಡ್ತಿಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್.
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ (ಮಯ್ದಾನ್ ಅನಿ ತಸಲೆ ಹೆರ್ ಜಾಗೆ) ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜಮಾತಿ ಅನಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದೆವಂವ್ಚ್ಯೊ ಜಾಗೆ ಅಡಳ್ತೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ತಾಂಚಾ ಉಪಯೋಗಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಅನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕಿ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ಪರಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.
 • ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಘರಾ, ಸರಕಾರಿ ಭವನಾ ಅನಿ ತಸಲೆ ಹೆರ್ ಜಾಗೆ ಅಡಳ್ತೆ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಅನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾನಿಂ ವಾ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾನಿಂ ತಸಲೆ ಜಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.
 • ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚಾನ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕಾನಿಂ ವಾ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಎಲೆಕ್ಷನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ರತಾಂ (ಜಾಹಿರತಾಂ) ದೀಂವ್ಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ತಾಂಚಾ ಅಧಿಕಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ವಿವರ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ (ಜಾಹಿರತಾಂ) ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಡ್ವರ್ಲಾಂತ್.
 • ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿನಿ ಅನಿ ಮಂತ್ರಿನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರೀತಿಚ್ಯಾ ಯೊಜನಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚಾ ವಿವೇಚನಾ ಭಿತರ್ ದೀಂವ್ಚೆ  ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ.

ಎಲೇಕ್ಷನಾಚಿ ತಾರೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಯೋಗಾನ್ ಅಧಿಸೂಚನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್(ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್) ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್  ಮಂತ್ರಿನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಅಧಿಕಾರಿನಿಂ-

 • ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರೀತಿಚಿ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ದೀಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ, ವಾ
 • ಸಿವಿಲ್ ಅಧಿಕಾರಿನಿ ಸೋಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಮಂತ್ರಿ ವಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಜಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ವಾ ಸ್ಕಿಮಾಂಕ್ ಮುಲ್ಯಾ ಫತರ್ ದವರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂÀ, ವಾ
 • ರಸ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ವಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಯೋಜನಾಕ್ ಅಶ್ವಾಸನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ, ವಾ
 • ಸರಕಾರಚ್ಯಾ ಅಧಿನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮಿತಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಪದ್ ನಾಂ.

ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಅಡಳ್ತೆ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಮತದಾರಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಡ್ದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾ.

ಸಮಾಪ್ತ್:
ನಿತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಅಪವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ತಾಣೆ/ತಾಣಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ. ಜರ್ ತೊ/ತಿ ಉಲಯ್ತಾ ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿ ವಿಶಿಂ ವಾ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ವಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಿಯಿಂ ಅಯೋಗಾಚಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಾ ಗಮನಾಕ್ ತಕ್ರಾರಾ ದ್ವಾರಿ ಹಾಡ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ,  ಅಪಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಎಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಯೆತಾ ತರ್ ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಣೆಂ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರುಜು ಜಾತಾ ತರ್ ತೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತರ್ ತಾಚೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಪಣ್ ವೆಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ.
   

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ಚಿಂಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಲುಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ವಾ ಎ. ಸಿ ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಮುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಅಸ್ಪದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್. ನಾಂ ತರ್ ಸರ್ವೆಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ.

ಮಾ. ಬಾಪ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ
 


   

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators