23-9-2013 : ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯಚಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸುಮಾರ್ 9 ಸಂಘಟನಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಅಪೀಲ್ ಕರ್ನ್, ಮುಸ್ಲೀಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಲಗ್ನಾಚಾ ಪ್ರಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಲಗ್ನಾ ವಿರೋದಿ ಕಾನುನ್, 2006  ಪ್ರಕಾರ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಲೈಕ್ 18 ಅನಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ 21 ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನಾ ವಿರೋದ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ತಾಂಚಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾನುನಾ ವಿರೋದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಹೊ ವಾದ್ ಸರ್ವ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಪ್ವಾನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ವಿರೋಧ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಲ್ಲೆ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಂಗಡ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್, ಸ್ತ್ರೀ ಪಂಗಡ್ ಅನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವ ಸಕತ್ ಹಾಕಾ ವಿರೋದ್ ಅಸಾ. ಮುಸ್ಲೀಂ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಫೇಡರೇಶನ್ ವಿರೋದ್ ಕರ್ನ್, ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಕುಂಠಿತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators