17-9-2013 : ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಮೂಲ್‌ಭೂತ್ ಹಕ್ಕ್ ದೆಕುನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೇಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದೋಗಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಶಿಕಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಂಚೆ ಶಿಕಾಪ್ ತೀಹಾರ್ ಜೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ವಿನಯ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಮುಕೆಶ್ ಅನಿ ಪಾವನ್ ಗುಪ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ವಿನಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅನಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators