ದಸೆಂಬರ್  6, 2013 : ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಚಾ ನಿವ್ರತ್ತ್ ನೀತಿಕರ್ತ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಎ. ಕೆ. ಗಂಗೂಲಿಚೆರ್ ಎಕಾ ವಕೀಲಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸಭ್ಯ್ ರೀತಿನ್ ವರ್ತಾನ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಮೆಳ್ಳಾರಿ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಶಿಸ್ತ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಚೊ ಮುಕೆಲ್ ನಿತಿಕರ್ತ್ ಪಿ. ಸದಾಶಿವಂ.

    ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಕರ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಕೀಲಾನ್, ನೀತಿಕರ್ತ್ ಎ. ಕೆ. ಗಂಗೂಲಿ ವಿರೋಧ್ ಮಾನ್ ಹರಣಾಚೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಥಾಪಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್, ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ತೇಗಾ ಜಣಾಂಚಿ ಎಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚುನ್ ತನ್ಕಿ ಕರ್ನ್, ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದ್ರಷ್ಟೇನ್ ಅರೋಪ್ ಶಾಬಿತ್ ಜಾಲಾ ತರೀ, ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾತಾನಾ ತೋ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿವ್ರತ್ತ್ ದೆಕುನ್  ಕೋಡ್ತಿನ್ ತಾಚೆರ್ ಶಿಸ್ತ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಮುಕೆಲ್ ನಿತಿಕರ್ತ್.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators