13-9-2013 : ಅಯ್ಚ್ಯಾ ದೀಸಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಅದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಕೀ ‘ಜರ್ ಎಲೆಕ್ಷನಾಕ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ್ ತಾಚಾ ನಾಮಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಮಿನಲ್ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ವಾ ತಾಚಾ ಅಸ್ತಿಚಾ ವಿವರಾ ವಿಶಿಂ ವಾ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚುಕ್ಲಾ ತರ್ ತಾಚಾ ಎಲೆಕ್ಷನಾಚಿ ನಾಮಾಪತ್ರಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ತಿಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರೈತಾ’

    ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ‘ಹರೇಕಾ ಮತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವೈಕ್ತಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಮತ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಮುಳಾವೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಅನಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ್ ತಾಚಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಅಪ್ಲೀಕೆಶನಾಚೆ ಜಾಗೆ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ಖಾಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಮತ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ’.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators