2-9-2013 : ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಅಪ್ರಾದಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಅಪ್ರಾದಿ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ ತರೀ ತಾಚಾ ಶಿಕ್ಷೆಚಿ ಅವ್ದಿ 3 ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಭಾರಾತಾಂತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅಪ್ರಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಿಂ ತಾಂಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಕ್ರೀಮಿನಲ್ ಕೇಸಿನಿಂ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿನಾಸ್ತಾಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜುವೆನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ (ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೆಕ್ಷನ್ ಒಫ಼್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್) ಅಕ್ಟ್ 2000 {ಭುರ್ಗ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ್ (ರಕ್ಷಣ್ ಅನಿ ಪಾಲನ್) ಕಾನುನ್ 2000} ಮುಳಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ನ್, ತಾಕಾ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಅಸಾ.

ಡೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ (ರೇಪ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ 18 ವರ್ಸಾಂಕ್ 5 ಮಹಿನೆ ಉಣೆಂ ಅಸಲ್ಲೆ) ತ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 3 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ 3 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಅವ್ದೆಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ.   

ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ 23 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಚಲ್ಯೆಚೆರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ಲೊಂಕ್ಡಾಚಾ ರೋಡಾನ್ ಚಲ್ಯೆಚಿ ಅನ್ಕಿಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಅನಿತಿಚೆ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 3 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ದೇಶಾಚಾ ವಿವಿದ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಉಣೆಂ ದೀವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators