2-9-2013 : ಎದೊಳ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಕಂಪೆನಿ ಕಾನುನ್ 1956 ವ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಕಾನುನ್ 2013 ಚಲಾವಣೆಕ್ ಯೆತಲೆಂ. ಕಂಪೆನಿ ಕಾನುನ್ 1956 ಸುಮಾರ್ 60 ವರ್ಸಾಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಂತ್ ಅಸಲ್ಲೆ. ಅತಾಂ ನವೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾನುನ್ ಕಂಪೆನಿಂಚಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಅಯ್ಲಾ. ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಲಾಬ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿನಿಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್  2% ಲಾಬಾಂಶ್ ಸಮುದಾಯಚಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ. ಜರ್ ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಕಂಪೆನಿ ತಿಕಾ ಅಸಲ್ಲೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿ ಸರ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾರಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದೀವ್ನ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂ ವಿರೋದ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators