30-8-2013 : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವೈಕ್ತಿಗತ್ ಅಸ್ತ್ ವಾ ಜಾಗೊ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವೇಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನೋಟಿಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನ್, ನಿಯಾಮಾವಳಿ ಮುಳಾಂತ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪರಿಹಾರ್ ನಷ್ಟ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೈಕ್ತಿಕ್ ದೀವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರೈತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾನುನಾಕ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೇನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.. ಹ್ಯಾ ತಿದ್ವಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಳ್ಳೆಚಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಪರಿಹಾರಾಚೊ ಐವಜ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧಲ್ಲ್ಯಾ ಐವಜಾಚಾ (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಲ್ಯು) ಚಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾನಿ ಚಡ್ ಅನಿ ಟೌನಾಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯಾಚಾ ದೋನ್ ವಾಂಟ್ಯಾನಿ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬಳಾನ್ ಜಾಗೊ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಮುಸ್ಲೀಮಾಂಚೆ ವಕ್ಪ್ ಅಸ್ತ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಅಡ್ವಾರ್ತಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators