27-8-2013 : ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ದೀಸಾ ಚಾರಿತ್ರೀಕ್ ಅದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ ‘ರೇಪ್/ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ದಾವ್ಯಾಂತ್ ಜರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಚಲಿಯೆನ್ ವಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಿಲ್ಯಾರೀ ಕೋಡ್ತಿಚಾ ಶಿಕ್ಷೇ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ’.

ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಚೊ ಮುಕೆಲ್ ನೀತಿಕರ್ತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸತಾಶಿವಂ ಅಸಲ್ಲಿ ಪೀಠಾ, ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅದೇಶ್ ದೀವ್ನ್, ಜರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾನಿಂ ಸೊಡ್‌ದೋಡ್ (ಕೊಂಪ್ರಮೈಜ್) ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ತಿ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕಾನುನಾ ವಿರೋದ್ ಜಾತಾ. ಸಕೈಲ್ಯಾ (ಟ್ರಾಯಲ್) ಕೋಡ್ತಿನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾನಿ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಚಡೊನ್ ಅಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹುಸ್ಕೊ ಉಚಾರ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸೊಡ್‌ದೊಡಿಂಕ್ ಕಾನುನಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕೆಲಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators