13-8-2013: ಭಾರತಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಗಾಂವಿಂ ಪರ್ಜೆಚೆ ಬರೆಪಣ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್, ಭಾರತಾಚಾ ರಾಜ್ಯಾ ಸಭೆನ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದೀಸಾ ಎದೊಳ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನುನಾಕ್ ತಿದ್ವಣ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಜಾಹಕ್ಕಾಚೆ (ತಿದ್ವಣೆ) ಕಾನುನ್ 2011, ಹಾಂತುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಭಾರತಾಂತ್ ಪರ್ಗಾಂವಿ ಪರ್ಜಾ’ (ಒವರ್ಸಿಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ‘ಪರ್ಗಾವಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ’ (ಒವರ್ಸಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಲ್ಡರ್ಸ್) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾ.

ಹೆಂ ತಿದ್ವಣ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಕಾನುನ್ ‘ಪರ್ಗಾವಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೆಂ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ ‘ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಅಧಿನ್ ಕಲಂ ೭ಎ ಮುಳಾಂತ್ ಪರ್ಗಾಂವ್ಯಾನಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ವೈಕ್ತಿಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತಿರ್ ಸಂವಿಂಧಾನಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕ್, ಭಾರತಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತ್ ವಾ ಹೈ-ಕೊಡ್ತಿಚೆ ನಿತಿಕರ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂ. ತಾಣೆಂ/ತಿಣೆಂ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್, ಶಾಸಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂ.

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ನಾಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಚಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ಚೊ ನಾಂ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators