12-8-2013  : ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿ ನಾಗ್‌ಪಾಲಾಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬೆಜರಾಯ್ ಉಚಾರ್ನ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರಿಂ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ನ್, ವಯಕ್ತಿಕ್ ಅನಿ ತರ್ಬೆತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾಚಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್, ಅಮಾನತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚಾ ಯುನಿಯನ್ ಅಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರೋದ್ ಅರ್.ಪಿ. ಕಪೂರ್ ಅದೇಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೈಕ್ತಿನ್ ತಾಚಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಖಂಯ್ಚಯ್ ಅರೋಪಾಚಿ ತನ್ಕಿ ಜ್ಯಾರಿ ಅಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕ್ ಅಮಾನತ್ (ಸಸ್ಪೆಂಡ್) ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಸಾ. ಪುಣ್ ಮುಂದರುನ್ 1994 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಬಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹಾಂತಿ ವಿರೋದ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯ್ ಕೇಸಿಂತ್ ಆಮಾನತ್ ಅದೇಶ್ ಹರೇಕಾ ಕೇಸಿಂತ್ ಎಕಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ದೀಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಕಾರಾಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಮಾನತ್ ಅದೇಶಾ ದ್ವಾರಿ ತ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೆರ್ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿಚೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ಚೆ ಸಾದ್ಯತಾ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್  ಅಮಾನತ್ ನಿಯಮಾಂಕ್ ತಿದ್ವಣ್ ಹಾಡ್ನ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ

ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ತಾಕಾಯಿ ದಸೆಂಬರ್ 31, 2004 ವೆರ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೇ 10, 2007 ವೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಪಾಟಿ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಿ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators