'Kanun Jivan' (Konkani) Episode 12 : What are the precautions to be taken while driving a vehicle?
Information about Motor Vehicle Act in Konkani by Fr. Francis Assisi Almeida.

ಕಾನುನ್ - ಜೀವನ್
ಕಾನುನ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಗ್ 12

  • ವಾಹನ್ ಚಲಾವಣ್ ಅನಿ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ ?
  • ಚಾಲಕಲಾಗಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆ ದಾಕ್ಲೆ
  • ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾoಚ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನಿ ಕಾಯ್ದೆ
  • ವಾಹನಾಚೆ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಚಾಲಕಾಚಿ ಅನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
  • ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿo ವಾಹನ್ ಚಲoವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ
  • ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ದಾಕ್ಲೊ ನಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ?
  • ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators