'Kanun Jivan' (Konkani) Episode 13 : 
Information on Drugs and Law (NDPS Act) by Fr. Francis Assisi Almeida

ಕಾನುನ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಗ್ 13
ಡ್ರಗ್ಸ್ (ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾ) ಅನಿ ಕಾನುನ್

  • ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನ ವಿಷ್ಯಾoತ್ ಕಾನುನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.
  • ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಾ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾ ಶೇಖರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾನುನ್ ಕಿತೆಂ
  • ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಾ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾ ಸೇವನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಾ ತೆಂ ಶೇಖರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ
  • ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಅನಿ ಯುವಜಣಾo ವಿಶಿಂ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಜಾಯ್.
  • ಹೆರ್ ವಿಷಯ್

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators