'Kanun Jivan' (Konkani) Episode 11 : Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 in Konkani by Fr. Francis Assisi Almeida.

ಕಾನುನ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಗ್ 11

ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚೆ ರಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ನಿರ್ವಹಣ್

  • ಅವಯ್ ಭಾಪಯ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಪ್ರಜಾಂಚೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಆನಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ / ಬರೆಪಣಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ, 2007
  • ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚೆ ಹಕ್ಕ್
  • ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ
  • ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ
  • ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂನಿ ಕಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಅಪ್ಣಾವ್ಚೆo
  • ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators