ಅಕ್ತೋಬರಚ್ಯಾ 26 ತಾರೀಕೆರ್ ದನ್ಪರಾಂ 2.30 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 4 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮರೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ನೆಕ್ಕರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಚ್ಯಾ ಅದಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ್ ಅನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನುನ್ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಮಾ. ಬಾಪ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಾನುನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಹಕ್ಕಾಂ ಅನಿ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಅನಿ ಹಕ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ದೆಡ್ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ಮುಕೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ, ಅಂಗನವಾಡಿಚಿ ಟಿಚರಾಂ ಅನಿ ಪರಿಸರಾಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅನಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆ ಹಾಜಾರ್ ಅಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators