ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 26 ತಾರೀಕೆರ್ ಅಯ್ತಾರಾ ಮನೆಲಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ದಶಮನೋತ್ಸವ್ ಅಚರಣ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಅಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಮಾ. ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ಕಾನುನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪೆÇೀಲಿಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭಂದ್, ಅರೇಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಸ್ಚಿ ಹಕ್ಕಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ದಸ್ತಾವೇಜಾ ವಿಶಿಂ ಅಸ್ಚೆ ದುಬಾವ್, ವ್ಹೀಲ್, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವ್ ಅನಿ ಕೋರ್ಟಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಮೀನಿ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ದುಬಾವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಸುಮಾರ್ ದೇಡಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೆ ಅಸೊನ್ ಹಾಜಾರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಲಿ.

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators