ಭಾರತಾಚಿ ಪರಮೋಚ್ಚ್ (ಉಂಚ್ಲಿ) ಕೋಡ್ತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್. ಹ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿ ವಯ್ರ್ ದುಸ್ರಿ ವಯ್ಲಿ ಕೋಡ್ತ್ ನಾಂ. ಹಿ ಕೋಡ್ತ್ ಬಾರತಾಚಾ ಸಂವಿಂಧಾನಾಚಾ 5ವ್ಯಾ ಭಾಗಾಚಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 4 ೦ತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನುಸರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಹಿ ಕೋಡ್ತ್ ಅಪೀಲಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ಅನಿ ಮುಳಾವಿಂ ಹಕ್ಕಾಂಚೆ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಿಂ ಹಕ್ಕಾಂಚೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಸಂವಿಂಧಾನಾ ಮುಳಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ತಾ. ಸಂವಿಂಧಾನಾಚಿ ಅನುಛೇದಾಂ 124 ಥಾವ್ನ್ 147 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಚಿ ಘಡಾವಳ್ ಅನಿ ತಾಚಿ ಕಾರ್ಯ್ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವರ್ ದಿತಾ. ಸ್ವಾಬಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಎಕ್ ವಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಸಲೊಯ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಿ ತೊ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿಚಾ ಕಾರ್ಯಾವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ.

ಹೆರ್ ಹೈ-ಕೊಡ್ತಿನಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾಚೆರ್ ಅಪೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ಕರೈತಾ. ಸಂವಿಂಧಾನಾಚಾ ಅನುಛ್ಛೇದ್ 32 ಮುಳಾಂತ್ ಮುಳಾವಿ ಹಕ್ಕಾ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಿಂ ಸೀದಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ವಾ 227 ಮುಳಾಂತ್ ಹೈ- ಕೋಡ್ತಿಕ್ ವಚುಯೆತಾ.

1950 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಜನವರಿಚಾ 28 ತಾರೀಕೆರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲಿ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಚೊ ಮುಕೆಲ್ ನೀತಿಕರ್ತ್- ತಮಿಳ್‌ನಾಡಾಚೊ ಪಿ. ಸದಾಸಿವಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಕೆಲ್ ನೀತಿಕರ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ 29 ನೀತಿಕರ್ತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾತ್.

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators