ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಡಿ’ ಅಲ್ಮೇಡಾ

ಕುಂದಾಪುರ್ ತಾಲುಕಾಚಾ ಪಡುಕೋಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅನಿಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿ’ ಸೋಜಾಚಾ 6 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ, ಅಗೋಸ್ತಾಚಾ 15, 1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮಾ. ಬಾಪ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಡಿ’ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಯಾಜಕ್.   

ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಡುಕೋಣಾಂತ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಪದ್ವೆ ಶಿಕಾಪ್ ಸಾಂ. ಫಿಲೊಮಿನಾ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆಚಾ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ 2004 ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 23 ತಾರೀಕೆರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯಾಜಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಿಜೈ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೇವಾ ದೀವ್ನ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕಾನುನ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಉಡ್ಪಿಚಾ ವೈಕುಂಟಾ ಬಾಳಿಗಾ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಅನಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಅನಿಂ ಉಡ್ಪಿ ದುಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲಿ. 2008-09 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ ವಿಡ್ಯಾಲಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಾನುನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 18 ಮಹಿನೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಯೋಗಾಚಾ ವಕೀಲಾಂಚೆ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಉಡ್ಪಿ, ಚಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿಂ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕಾನುನ್ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 5000 ಜಣಾಂ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ (ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಯುವಜಣ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಅನಿಂ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್) ಸಿವಿಲ್ ಕಾನುನಾಚಿ ಮುಳಾವಿ ಸಮ್ಜಣಿಂ ದೀವ್ನ್ ತೆರ್ಭೆತಿ ಕೆಲಾ. ಸುಮಾರ್ 300 ವಯ್ರ್ ಕೇಸಿ ಸೊಡ್ ದೊಡಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನುನಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿಂ ದೀವ್ನ್ ಕೋಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕೇಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮರೀಲ್ (ಪುತ್ತೂರ್) ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿತಾ ಅನಿಂ ತಾಚೆ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ.

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators