Print

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ 2012-13 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಮ್ (ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ) ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಮರೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾಪ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾಕ್ ತಿಸ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ತಾಚಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ 2006 ಥಾವ್ನ್ 2009 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೈಕುಂಟಾ ಬಾಳಿಗಾ ಕಾಲೇಜ್, ಉಡುಪಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶಿಕೊನ್ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. 2011 ಥಾವ್ನ್ 2013 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್, ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಮ್ ಶಿಕಾಪ್ ಕಾರ್ನಾಟಕ ಕಾನುನ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ 2014 ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಿಸ್ರೆಂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲಾ. ಅತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮೈಸುರ್ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಅಡಳ್ತೆಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಎಮ್ ಎ ಶಿಕೊನ್ ಅಸಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಮ್. ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 84.4% ಅಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಯಾತ್.