ಹೆಂ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಚೆ ಬರಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸೊನ್ ಕಾನುನಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸೈಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಪ್ಣಾವೈತ್. ಎದೊಳ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕೇಜಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಅಸ್ಚೆ ದುಬಾವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಎಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಅಮ್ಚೆ ಮಾನೆಸ್ತ್/ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ ಕಾನುನಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ತಾಂ, ಕೊಡ್ತಿಚೆ ಬಾಗಿಲ್ ಥಾಪುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಸೊಡ್ ದೊಡಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ವಾಂಟುನ್ ಜಿಯೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿ ಕೊಣಾಕಿ ಕಾನುನಾಚಿ ಸಲಹಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಂಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ್ವಾರಿಂ ಹಿ ಸೆವಾ ಹಾಂವ್ ಅರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಕಾನುನಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾ. ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ವಾಚ್ಯೆತ್ ಅನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಅಪ್ನಾವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ತಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಎಡ್ರೆಸ್-
ಮಾ. ಬಾಪ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ
ಜೆ. ಪ. ಕಾ. ಫಿರ್ಗಜ್, ಮಾರೀಲ್
ದರ್ಬೆ ಪೋಸ್ಟ್, ಪುತ್ತೂರ್ -574242

Mobile: 9448780714/9986361061
Email- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators